Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Všeobecné obchodné podmienky Hi-Tec s.r.o.

všeobecna obchodné podmienky klíma sro

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) nadobúdajú účinnosť 1.01.2020 a sú platné do zverejnenia nových VOP.

 

A) Všeobecné podmienky (platí pre kúpu a nájom produktov a služieb)

I. Preambula
Hi-Tec s.r.o. (ďalej len „Hi-Tec“ prípadne v príslušnom gramatickom tvare) poskytuje svoje dodávky a služby výhradne za dole uvedených podmienok, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi. Všeobecné obchodné podmienky zákazníka v rozpore s týmito podmienkami nie sú účinné. Zákazník sa prijatím tovaru v každom prípade podriaďuje dole uvedeným podmienkam pri vylúčení svojich nákupných podmienok. Hi-Tec je najmä obchodno montážna spoločnosť s hlavným predmetom podnikania ako klimatizačno, chladiarensko, kurenársko - vzduchotechnická spoločnosť a všetka jej ostatná činnosť s týmto smerovaním priamo alebo nepriamo súvisí. Ako súvisiace služby zabezpečujeme podľa vlastného uváženia aj služby v oblasti elektroinštalácií, zdravotechniky a merania a regulácie v zmysle vyššie uvedeného.
   Hi-Tec všetky svoje služby a produkty ponúka ako právne nanárokovateľné a nikto KLÍMU nemôže nútiť k poskytnutiu služby alebo predaju produktu ani si takýto svoj nárok právne uplatňovať. Všetky aktivity Hi-Tec sú vyvíjané s úmyslom čestne, profesionálne a eticky podnikať v tejto oblasti. Každý dodávateľ a zákazník Hi-Tec je jej rovnocenný a plnohodonotný partner a zasluhuje si rovnakú pozornosť a úctu Hi-Tec. Tieto VOP slúžia na ochranu Hi-Tec a tým aj jej zákazníkov a na zabezpečenie obojstranne výhodnej spolupráce a maximálnej spokojnosti zákazníkov. Potreba schválenia a vzniku týchto VOP vyplynula z praktických dlhoročných skúseností Hi-Tec a správania sa našich predchádzajúcich zákazníkov. Právo meniť tieto obchodné podmienky má len konateľ spoločnosti po prejavenom súhlase majiteľa Hi-Tec. Všetky výhrady našich zákazníkov k týmto VOP prijímame ako konštruktívnu kritiku a v odôvodnených prípadoch ich radi zohľadníme v našich VOP tak ako sme to zohľadnili aj doteraz.
Kolektív spoločnosti Hi-Tec Vám ďakuje za prejavenú dôveru a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

II. Objednávky
(1) Objednávky zákazníka smú účinne prijímať len pracovníci našej spoločnosti, ktorí majú podľa podpisového poriadku oprávnenie k podpisovaniu, alebo ktorým bola udelená plná moc ku konaniu. Prísľuby, vedľajšie dohody, doplnenia a zmeny sa stávajú účinnými až po písomnom potvrdení týmito osobami. To platí predovšetkým tiež pre ústne, telefonické či faxové prísľuby našich obchodných zástupcov, montážnych pracovníkov ako aj pre externých spolupracovníkov.
(2) Zásielky na ukážku či zásielky na výber v rámci objednávok sa považujú za zákazníkom schválené, pokiaľ nebudú zaslané späť behom 7 dní (doručené našej firme).
(3) Technické údaje z našich podkladov je potrebné chápať len ako približné hodnoty, pokiaľ nebudú výslovne a písomne prisľúbené ako záväzné. V každom prípade si vyhradzujeme právo zmeny alebo odchýlky podmienené konštrukciou či výrobou ako aj zmeny typového označenia výrobkov ktoré vznikajú najmä v dôsledku technologického napredovania. Prosté preklepy či chyby výpočtov v našich ponukách, potvrdeniach zákaziek či faktúrach môžeme kedykoľvek opraviť a keďže aj tlačové výstupy z našich dokumentov generuje softvér, za chyby v nich ručíme len obmedzene v rozsahu požadovanom podľa aktuálnej legislatívy.
(4) Všetky zákazníkovi prenechané podklady, predovšetkým predbežné rozpočty nákladov, návrhy, modely, technické výpočty, akýkoľvek produkt Hi-Tec s obsahom know-how Hi-Tec a pod., zostávajú majetkom Hi-Tec. Zákazník nie je oprávnený sprístupniť tieto podklady tretím osobám. Pokiaľ nedôjde k realizácií zákazky z dôvodov na strane zákazníka, je povinný tieto podklady bezodkladne zaslať späť Hi-Tec.

III. Ceny
(1) Za dohodnuté platia príslušné platné ceny pri dodávke podľa nášho aktuálneho cenníka alebo písomnej cenovej ponuky doručenej osobne alebo e-mailom, prípadne inou dohodnutou formou. Cenou sa rozumie cena tovaru dodaného zo skladu, vrátane dovozných nákladov, nákladov na balenie a preclenie. Pokiaľ nebude výslovne zjednané nič iné, neobsahuje cena poistenie prepravy zo skladu, náklady na servis a montáž, s tým spojené výdaje, ani projektovanie, poradenstvo či uvedenie do prevádzky. Takéto služby budú vyúčtované na základe platných sadzieb a cien materiálu platných pri ukončení týchto služieb podľa aktuálneho cenníka Hi-Tec.
Doba cesty a čakacia doba sa považuje za pracovnú dobu; za cezčasové hodiny (štandardne +50%),
prácu v noci (od 20:00 do 8:00 štandardne +100%), v nedeľu a cez sviatky ( štandardne +200%)
alebo sa účtujú príslušné platné prirážky minimálne však podľa aktuálne platnej legislatívy.
Cestovné náklady, vreckové a nocľažné budú vyúčtované zvlášť.
(2) Zvýšenie cien materiálu, zvýšenie miezd, zmeny verejných poplatkov (najmä daní a DPH) a zmeny výmenného kurzu v dobe medzi objednávkou a dodávkou idú na ťarchu zákazníka alebo oprávňujú Hi-Tec k odstúpeniu od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty.

IV. Dodacie podmienky
(1) Hi-Tec si vyhradzuje voľbu spôsobu a cesty zaslania. Predovšetkým nemá povinnosť voľby najlacnejšieho druhu prepravy.
(2) Expresné príplatky a príplatky za leteckú prepravu budú účtované zvlášť. Poistenie prepravy bude uzavreté len z poverenia a na náklady objednávateľa.
(3) Zjednané dodacie lehoty začínajú plynúť odoslaním záväznej objednávky, montážne doby a doby na opravu začínajú plynúť po dodaní tovaru zákazníkovi. Príslušné lehoty však nezačnú plynúť pred tým, než Hi-Tec potvrdí prijatie všetkých k splneniu našich záväzkov potrebných technických alebo iných informácií, podkladov, záloh alebo iných výkonov zákazníka. Pri oneskorení sa so zjednanými platbami sa dodacia lehota predlžuje minimálne o dobu, po ktorú bol zákazník v oneskorení s platením.
(4) Dodacia lehota je dodržaná, pokiaľ predmet dodávky opustí sklad Hi-Tec pred uplynutím dodacej lehoty alebo pokiaľ Hi-Tec do tej doby zákazníkovi oznámi, že dodávka je pripravená na odoslanie.
(5) Dodacia lehota sa predlžuje o nepredvídateľné či nezavinené prekážky, ako sú vyššia moc, vojnové udalosti, škody spôsobené požiarom, štrajky, chyby prepravných a logistických spoločností a stávka. Existencia takýchto prekážok ruší tiež následky oneskorenia, ktoré Hi-Tec spôsobila. Začiatok a ukončenie takýchto prekážok budú zákazníkovi neodkladne oznámené. Vznik takýchto prekážok ďalej KLÍMU oprávňuje odstúpiť od zmluvy s vylúčením všetkých požiadaviek na náhradu škody zo strany zákazníka.
(6) Pri prekročení lehôt dohodnutých alebo v zmysle hore uvedených ustanovení predĺžených o viac než 8 týždňov je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy doporučeným listom, v ktorom poskytne Hi-Tec dodatočnú lehotu pre dodávku tovaru v dĺžke minimálne 14 dní.
(7) Za oneskorenie so zaslaním spôsobeným zákazníkom účtujeme náklady na skladovanie vo výške minimálne 2,5 % z fakturovanej čiastky za mesiac. Po uplynutí 14 dennej dodatočnej lehoty sme však naviac oprávnení disponovať objednaným predmetom dodávky iným spôsobom a dodať zákazníkovi behom primerane predĺženej lehoty iné predmety či odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody z dôvodu neplnenia. Pre posledný menovaný prípad sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 15 % platby za dodávku; uplatnenie ďalšej škody nad tento rámec tým nie je dotknuté.
(8) Pre montážne služby, služby uvedenia do prevádzky, servisné výkony a podobné služby našej spoločnosti vytvorí zákazník predpoklady potrebné v jeho sfére, a to na vlastné náklady a na vlastné riziko. Za prenechané prístroje, pomocné materiály a pomocné sily Hi-Tec nepreberá zodpovednosť. Opatrenia prípadných potrebných úradných povolení či súhlasov tretích osôb, predovšetkým vlastníkov nehnuteľností či iných osôb oprávnených k užívaniu, sú výhradnou záležitosťou zákazníka.
(9) Hi-Tec je oprávnená prevádzať čiastkové dodávky a vystavovať čiastkové faktúry.
(10) Hi-Tec je oprávnená ponúkaný tovar alebo služby podľa cenovej ponuky nahradiť (aj po objednaní, uhradení zálohy a podobne) iným vhodným tovarom alebo službou (ďalej len náhrada) aj bez súhlasu zákazníka/objednávateľa a to len za splnenia nasledovných podmienok:
a) náhrada musí byť od toho istého výrobcu vrátane možnosti dodať tovar pod inou obchodnou značkou toho istého výrobcu, koncernu a podobne
b) náhrada musí mať rovnaké alebo lepšie akostné parametre ako tovar v ponuke alebo tovar objednaný alebo poskytovať zákazníkovi iné výhody a zámenou musí zákazník získať preukázateľnú výhodu (napríklad aspoň novší a kvalitatívne aspoň rovnaký, výkonnejší, úspornejší model, vyššia záruka a podobne)
c) náhrada musí mať rovnakú alebo vyššiu odporúčanú maloobchodnú cenu pričom ak nahradný tovar je drahší ako tovar v ponuke alebo už objednaný, hradenie cenového rozdielu môže Hi-Tec požadovať len v prípade predchádzajúceho súhlasu zákazníka
d) náhrada musí mať rovnakú alebo vyššiu odporúčanú maloobchodnú cenu pričom ak nahradný tovar je drahší ako tovar v ponuke alebo už objednaný, bez súhlasu zákazníka cenový rozdiel musí Hi-Tec znášať na vlastnú škodu
e) akúkoľvek inú zámenu môže Hi-Tec vykonať len s predchádzajúcim súhlasom zákazníka

V. Platobné podmienky
(1) Platby možno prevádzať len na bankový účet Hi-Tec uvedený v potvrdení zákazky či v hotovosti proti potvrdeniu, ak nie je dohodnuté inak Hi-Tec požaduje vždy platbu predom vo výške 100% dohodnutej ceny. Výnimku z platby predom môže poskytnúť len konateľ spoločnosti po odsúhlasení majiteľom spoločnosti a to štandardne len stálym zákazníkom, pričom za stáleho zákazníka je považovaný z tohto pohľadu zákazník ktorý u Hi-Tec uskutočnil už najmenej 5 nákupov v súlade s týmito VOP a/alebo súčasne celková hodnota nákupov za týchto 5 nákupov prekročila minimálne 5000,- € bez DPH. Platbu na faktúru poskytuje Hi-Tec aj stálym zákazníkom len vo výške 50% z najmenšieho uskutočneného nákupu pred pristúpením k platbe na faktúru. Individuálne platobné podmienky je štandardne možné dohodnúť len pre diela nad finančný rozsah 150.000,- € bez DPH a to na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe týchto VOP v súlade s týmito VOP, pričom má Hi-Tec za to že zmluva nie je v rozpore s týmito VOP ak ustanovenia príslušnej zmluvy prichádzajúce do rozporu s týmito VOP schválil majiteľ aj konateľ Hi-Tec.
(2) Platby je nutné prevádzať bez zrážky do 7 dní po dátume vystavenia faktúry, pokiaľ nebolo zjednané niečo iné. Pri platbe v cudzej mene sa na platobnú povinnosť zákazníka započítava vždy výsledok zmeny peňazí, pričom je deň zmeny peňazí v rámci primeranej lehoty ponechaný na rozhodnutí Hi-Tec; zlepšenie kurzu v uplynulých či nasledujúcich dňoch sa nezohľadňuje. Šeky, akcepty či zmenky zákazníka budú prijaté len s výhradou riadneho preplatenia a len za účelom platby a len ak Hi-Tec písomne vyjadrí svoje súhlasné stanovisko s takýmto postupom.
(3) Pre prípad oneskorenia s platbou sa zjednávajú úroky z oneskorenia vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Pri nedodržaní platobných podmienok, či pri oprávnených pochybnostiach ohľadne bonity zákazníka vzniknutých po dodávke, bude kúpna cena splatná okamžite potom bude Hi-Tec ďalšie služby poskytovať len po platbe vopred a má právo po stanovení primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť či požadovať náhradu škody v dôsledku oneskorenia s platením, napr. uplatniť výhradu vlastníctva podľa časti B čl. III.
(4) Zákazník nie je oprávnený započítavať na pohľadávky Hi-Tec svoje protipohľadávky akéhokoľvek druhu.
(5) Pri stornovaní už potvrdených zákaziek Hi-Tec účtuje náklady do tej doby vzniknuté a prirážku vo výške 20% z hodnoty zákazky.
(6) Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodaného materiálu nasledovne: v prípade ak dôjde k zníženiu spotrebovaného množstva spotrebného materiálu ako sú medené potrubia, spojovací, závesný, tesniaci, kotviaci a ostatný pomocný montážny materiál zákazník súhlasí s tým, že celková cena tohto materiálu sa nezníži a zaplatí ju v plnej výške podľa cenovej ponuky. Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodaného materiálu nasledovne: v prípade ak dôjde k zvýšeniu spotrebovaného množstva spotrebného materiálu ako sú medené potrubia, spojovací, závesný, tesniaci, kotviaci a ostatný pomocný montážny materiál zákazník súhlasí s tým, že celková cena tohto materiálu sa zvýši o rozdiel medzi množstvom podľa cenovej ponuky a skutočne spotrebovaným množstvom a zaplatí ju v plnej výške podľa jednotkových cien jednotlivých položiek násobených množstvom materiálu takto spotrebovaného naviac oproti príslušnej cenovej ponuke.
(7) Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodanej práce nasledovne: v prípade ak dôjde k zníženiu dodanej práce a cestovných nákladov zákazník súhlasí s tým, že celková cena práce sa nezníži a zaplatí ju v plnej výške podľa cenovej ponuky. Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodaného materiálu nasledovne: v prípade ak dôjde k zvýšeniu dodanej práce zákazník súhlasí s tým, že celková cena tejto práce sa zvýši o rozdiel medzi rozsahom podľa cenovej ponuky a skutočne dodanou prácou a zaplatí ju v plnej výške podľa jednotkových cien jednotlivých položiek násobených rozsahom práce takto vynaloženej naviac oproti príslušnej cenovej ponuke.
(8)Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodanej technológie a zariadení nasledovne: v prípade ak dôjde k zníženiu rozsahu dodávok o zariadenia a/alebo technológií zákazník súhlasí s tým, že celková cena diela sa zníži len o 85% z jednotkovej ceny za položku od dodania ktorej zákazník odstúpi po objednaní príslušnej technológie a/alebo zariadenia a za takúto položku zaplatí teda sumu vo výške 15% podľa cenovej ponuky. Cenová ponuka je záväzná vo vzťahu k množstvu dodanej technológie a/alebo zariadení nasledovne: v prípade ak dôjde k zvýšeniu rozsahu dodávok dodanej technológie a/alebo zariadení zákazník súhlasí s tým, že celková cena tohto materiálu sa zvýši o rozdiel medzi množstvom podľa cenovej ponuky a skutočne dodaným množstvom a zaplatí ju v plnej výške podľa jednotkových cien jednotlivých položiek násobených množstvom tovaru takto dodaného naviac oproti príslušnej cenovej ponuke.

VI. Ručenie za vady
(1) Hi-Tec si vyhradzuje právo na výmenu závadných predmetov kúpy či nájmu, prípadne na poskytnutie odpovedajúcej zľavy z platby vo forme dobropisu.
(2) Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
(3) Zákazníkom vymenené diely predmetov nájmu prechádzajú do nášho vlastníctva, tak ako vymenené diely predmetov kúpy, pokiaľ má naša spoločnosť na predmete kúpy ešte výhradu vlastníctva.
(4) Za opravy závad prevedené treťou osobou, ktoré zadal zákazník, Hi-Tec neposkytuje náhradu.
(5) Hi-Tec neručí za závady či následné škody spôsobené použitím predmetu kúpy alebo nájmu, jeho uvedením do prevádzky, montážnymi službami, servisnými či inými službami, v dôsledku poskytnutia chybných, nepresných alebo neúplných údajov či informácií zákazníkom alebo ním splnomocnenou treťou osobou.
(6) Zo záruky sú vylúčené závady spôsobené nesprávnou montážou treťou osobou či nesprávnou manipuláciou, preťažovaním, prírodnými katastrofami, presilením alebo v dôsledku chemických či fyzikálnych javov. Záručná povinnosť Hi-Tec zaniká, pokiaľ budú zásahy alebo zmeny predmetov kúpy alebo nájmu prevádzané bez jej písomného súhlasu.

VII. Náhrada škody
(1) Uplatnenie nároku na náhradu škody sa riadi príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
(2) V prípade nároku na náhradu škody v dôsledku závady existujúcej už pri predaní tovaru leží dôkazné bremeno ohľadne určenia zavinenia na strane zákazníka.

VIII. Ostatné
(1) Miesto plnenia je územie Slovenskej republiky ak nie je určená iná krajina alebo presné miesto v rámci Slovenskej republiky.
(2) Zmluvné vzťahy uzatvárané podľa týchto obchodných podmienok sa riadia právom Slovenskej republiky.
(3) Spory vzniknuté zo zmlúv uzatvorených podľa týchto obchodných podmienok budú riešené vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
(4) Zákazník je oprávnený postúpiť práva z tejto zmluvy len s výslovným písomným súhlasom Hi-Tec.
(5) Zákazník udeľuje Hi-Tec súhlas so svojim zápisom do referenčného zoznamu Hi-Tec.

 

B) Nákupné podmienky

I. Ponuky
(1) Ponuky Hi-Tec sú voľné a nezáväzné. Zasielanie katalógov, cenníkov a podobne KLÍMU nezaväzuje k dodávke tovaru.

II. Výhrada vlastníctva
(1) Do úplného vyrovnania všetkých našich otvorených pohľadávok zo zákazníkom si Hi-Tec vyhradzuje vlastníctvo dodaného tovaru. Zákazník je povinný postarať sa po obdržaní neúplne zaplateného tovaru o zreteľné a trvalé umiestenie upozornenia na výhradu vlastníctva Hi-Tec priamo na tovare.
(2) Ďalší predaj či iné zhodnotenie dodaného tovaru pred jeho úplným zaplatením je prípustné len s písomným súhlasom Hi-Tec a len v prípade postúpenia pohľadávok voči tretím osobám vo výške odpovedajúcej pohľadávke zákazníkom Hi-Tec za účelom zaistenia jej pohľadávok. Inkaso takýchto pohľadávok zákazníkom je prípustné len vtedy, pokiaľ tento úplne plní svoje priebežné záväzky voči Hi-Tec. Pri ďalšom predaji po spojení či spracovaní predmetu dodávky je zákazník povinný postúpiť Hi-Tec pohľadávky voči tretím osobám len vo výške úhrady za dodávku.
(3) Zákazník je v prípade platobnej neschopnosti alebo pri prevádzaní exekučných opatrení voči nemu povinný tieto okolnosti bezodkladne oznámiť Hi-Tec.
(4) V prípade platobnej neschopnosti zákazníka, po exekúcii zo strany tretích osôb týkajúcej sa majetku zákazníka a pri akomkoľvek jednaní zákazníka v rozpore so zmluvou je Hi-Tec kedykoľvek oprávnená k prístupu k tovaru s výhradou vlastníctva. Zákazník sa tiež zaväzuje zabezpečiť prístup k tovaru v čase požadovanom dodávateľom, zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri demontáži a odvoze predmetu majetku Hi-Tec a to na vlastné náklady.
(5) V prípade vzatia tovaru späť sme oprávnení k jeho ľubovoľnému predaju a po odrátaní 20% manipulačného poplatku k započítaniu zvyšného výnosu na naše neuhradené pohľadávky. Všetky intervenčné náklady, ktoré nám vzniknú pri sledovaní nášho majetku, hradí zákazník.
(6) Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy, náleží Hi-Tec za dobu od prechodu nebezpečia až do vrátenia tovaru platba v mesačnej výške 5% z hodnoty nového predmetu dodávky; právo Hi-Tec na uplatnenie zníženia hodnoty predmetu dodávky nad rámec tejto čiastky zostáva nedotknuté.
(7) V prípade uzatvorenia zmluvy alebo akejkoľvek dohody o spolupráci, dodaním tovaru alebo služby, akejkoľvek časti diela alebo uceleného diela, technológie a zariadení, poskytnutia duševného vlastníctva Hi-Tec a akejkoľvek spolupráce a vzniku zmluvného vzťahu štatutár alebo osoba oprávnená konať v mene právnickej alebo fyzickej osoby súhlasí s tým že v prípade poškodenia Hi-Tec a jej záujmov, spôsobenia akejkoľvek straty (najmä finančnej aj akejkoľvek inej), poškodenia dobrého mena Hi-Tec, nedodržania zmluvných záväzkov a nedostatočnej súčinnosti pri ochrane záujmov Hi-Tec preberá zodpovednosť za takéto konanie právnickej osoby a alebo aj fyzickej na svoju osobu. Osoba ktorá ako štatutár alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene takejto právnickej a alebo aj fyzickej osoby súhlasí s tým, že zavinila vznik takejto situácie a súhlasí s právnym postihom v plnom rozsahu tak ako by ona sama konala v rozpore s týmito VOP, ňou podpísanou zmluvou s Hi-Tec alebo uzatvorenou a porušenou dohodou a protiprávne. Takáto osoba tiež preberá na seba v plnom rozsahu zodpovednosť za takto vzniknutú škodu Hi-Tec.

III. Záručná doba
(1) Záručná doba pri predaji tovaru je najmenej dva roky na nový tovar ak nie je dohodnuté písomne inak, môže však byť aj viac a to podľa záruk poskytovaných výrobcom alebo dobrovoľných záruk nad tento rámec poskytnutých Hi-Tec.
(2) Ručíme len za závady dodaného tovaru existujúce už v okamžiku prechodu nebezpečia na kupujúceho a za závady spočívajúce vo vadách výroby či materiálu. Pri prácach nami vykonávaných ručíme aj za ich kvalitu, čistotu a profesionálne prevedenie.

 

C) Nájomné podmienky


I. Predmet nájmu
(1) Predmetom nájmu je príslušný prístroj prenajatý zákazníkom vrátane príslušenstva.
(2) Zákazník sa zaväzuje, že bude s predmetom nájmu zaobchádzať starostlivo, že bude dbať na upozornenia v návode na obsluhu, a že ochráni predmet nájmu pred neodbornou manipuláciou zo strany tretích osôb či pred inými vplyvmi.
(3) Zákazník sa zaväzuje v prípade exekučných opatrení zo strany tretích osôb týkajúcich sa predmetu nájmu upozorniť, že sa jedná o vlastníctvo Hi-Tec a okamžite KLÍMU vyrozumieť o prevedených exekučných opatreniach.
(4) V prípade nájmu odvlhčovacích prístrojov je zákazník, príp. jeho zástupca povinný postarať sa o to, aby bola zberná nádoba kondenzátu z každého odvlhčovacieho prístroja raz až dvakrát denne vyprázdňovaná.
(5) V prípade nájmu odvlhčovacích prístrojov je zákazník, príp. jeho zástupca povinný postarať sa o to, aby teplota v miestnosti neprekročila najvyššiu hodnotu +32°C a najnižšiu hodnotu +5°C. Za prípadné škody, ktoré vznikli z dôvodu prekročenia tejto teploty v miestnosti, nepreberá Hi-Tec žiadnu zodpovednosť, pokles teplôt v exteriéri pod -30°C je považovaný za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť a teda na zariadenia poškodené v dôsledku extrémnych mrazov sa záruka nevzťahuje. Záruka platí pri poklese teplôt v exteriéri pod -30°C len na niektoré typy tepelných čerpadiel. Záruky viažuce sa na prevádzkové teploty sa riadia výlučne záručnými podmienkami príslušného výrobcu.

II. Nájomné
(1) Ceny za prenájom sú cenami viažucimi sa na čas a dobu prenájmu a riadia sa v závislosti na druhu nájmu a príslušenstve našim príslušným aktuálnym cenníkom. Pri vyúčtovaní sa deň doručenia a deň vrátenia počítajú polovičným denným poplatkom za prenájom. Poplatok za prenájom možno faktúrovať mesačne popredu.
(2) V poplatku za prenájom nie je zahrnutá odborná montáž a demontáž predmetu nájmu, ani náklady na pomocný materiál (predovšetkým, kotviaci, tesniaci, spojovací, závesný, elektroinštalačný, izolačný a potrubný materiál, krycie fólie, lepiace pásky atď.) k tomu potrebný; tieto náklady Hi-Tec vyúčtuje podľa príslušného platného cenníka alebo príslušnej cenovej ponuky ak existuje.
(3) Doručenie, odvoz a kontrolné merania Hi-Tec vyúčtuje podľa príslušného platného cenníka.

III. Doba trvania a ukončenia nájomného pomeru
(1) Nájomný vzťah začína plynúť prevzatím prístroja, resp. príslušenstva, a končí jeho vrátením zákazníkom.
(2) Pokiaľ by si Hi-Tec prístroje mala z miesta použitia odviezť, je nutné oznámiť to do 9 hodín príslušného pracovného dňa v opačnom prípade bude nájom účtovaný do ďalšieho pracovného dňa.
(3) Zákazník musí prenajaté prístroje na konci nájmu vrátiť v použiteľnom a čistom stave; v opačnom prípade budú účtované náklady na opravu, resp. vyčistenie podľa vynaloženej doby na základe príslušných platných hodinových sadzieb a cien materiálu.
(4) Za stratené alebo poškodené predmety nájmu a príslušenstva ručí nájomca a musí ich nahradiť nezávisle na svojom zavinení.

IV. Záruka na predmety nájmu
(1) Predmet nájmu Hi-Tec expeduje v prevádzkyschopnom stave. Zákazník je však povinný u každého prístroja pri prevzatí skontrolovať jeho prevádzkyschopnosť a okamžite Hi-Tec oznámiť prípadné závady a poznamenať ich do nájomného, resp. dodacieho listu; v prípade zaslania špedíciou, či vlakom zákazník Hi-Tec prípadné závady písomne oznámi do 24 hodín po prevzatí.
(2) Zákazník používa odvlhčovacie prístroje prenajaté Hi-Tec na vlastné riziko; Hi-Tec neručí za prípadné škody, ktoré na základe takého použitia vzniknú zákazníkovi alebo tretím osobám.

D) Záver
Konanie zákazníka (aj štatutára alebo osoby oprávnenej konať v mene právnickej a alebo aj fyzickej osoby) Hi-Tec po oboznámení sa s týmito VOP tak že vstúpi do zmluvného vzťahu s Hi-Tec a/alebo stane sa jej zákazníkom a/alebo objedná si tovar a/alebo služby Hi-Tec, je v súlade s týmito VOP dostatočne určito prejavenou slobodnou vôľou a dobrovoľného rozhodnutia súhlasiť s nimi a akceptovať ich bez výhrady v plnom rozsahu.

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.