Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Často kladené otázky - Klimatizácia

 Na túto otázku existujú dve správne odpovede. V prvom rade ide o mechanické zariadenie, respektíve elektrotechnické zariadenia s mechanickými prvkami, ktoré sú počas prevádzky zariadení v pohybe. V praxi to znamená, že môže dôjsť k náhodnému uvoľneniu mechanických rozoberateľných spojov, opotrebovaniu pohyblivých dielov a v neposlednom rade klimatizácie a tepelné čerpadlá pracujú s teplom a chladom v širokom rozsahu niekoľko desiatok °C čo dáva výrazný predpoklad k nepredvídateľným poruchám. Z uvedených dôvodov je potrebná zvýšená starostlivosť o tieto technológie a to najmä z hľadiska prevencie ich porúch.

V druhom prípade ide o legislatívne požiadavky Slovenskej Republiky a Európskej Únie, pričom klimatizačné spoločnosti sa riadia zákonom o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a majitelia či prevádzkovatelia týchto zariadení sú povinní riadiť sa zákonom č.  17. z 13. decembra 2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov, ktorého plné znenie Vám prinášame nižšie.

 

 17. ZÁKON z 13. decembra 2006

o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémova o zmene a doplnení niektorých zákonovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla natomto zákone: Vo formáte .pdf si ho môžete stiahnuť tu, alebo si môžete prečítať jeho znenie nižšieČl. I§ 1(1) Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnejkontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačnýchsystémov a odbornú spôsobilosť na výkonpravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačnýchsystémov v nevýrobných budovách, ktoréspotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy“).(2) Tento zákon sa vzťahuje naa) kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobnýchbudovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílnepalivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovaniepriestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,b) vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorýchsúčasťou je kotol podľa písmena a) starší ako15 rokov,c) klimatizačné systémy1) v nevýrobných budováchs menovitým výkonom od 12 kW vrátane.(3) Tento zákon sa nevzťahuje naa) kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobnýchbudovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečujeoverenie hospodárnosti prevádzky sústavytepelných zariadení po odberné miesta,2)b) kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravuteplej vody v budovách podľa osobitného predpisu.3)§ 2Na účely tohto zákona sa rozumiea) nevýrobnou budovou budova, ktorá sa používa nainú ako výrobnú činnosť,b) kotlom teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parnýkotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmäpripojeného systému spaľovania,c) menovitým výkonom kotla najvyšší nepretržitý tepelnývýkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuťpočas ustálenej prevádzky kotla,d) vykurovacou sústavou časť vykurovacieho systému,ktorý tvorí najmä kotol, potrubný rozvod a vykurovacietelesá, určená iba na vykurovanie, ktoráprostredníctvom vykurovacích telies alebo inýchspotrebičov tepla zabezpečuje v jednotlivých miestnostiachpredpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,e) menovitým výkonom klimatizačného systému najvyššínepretržitý chladiaci výkon vyjadrený v kW,ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzkyklimatizačného systému,f) oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzickáosoba – podnikateľ, ktorá má osvedčenie na výkonpravidelnej kontroly zariadení uvedených v § 1ods. 2 (ďalej len „zariadenie“).§ 3(1) Pravidelnú kontrolu zariadení zabezpečuje vlastníkbudovy, v ktorej je zariadenie umiestnené.4)(2) Vlastník budovy objedná kontrolu zariadeniau oprávnenej osoby.(3) Vlastník budovy je povinnýa) uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonanínasledujúcej pravidelnej kontroly,b) pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontrolynovému vlastníkovi,c) pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdaťosvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.(4) Vlastník budovymôže povinnosti podľa odsekov 1až 3 previesť zmluvou na správcu budovy alebo správcuzariadenia.§ 4(1) Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislostiod menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategóriebudovy5) sú uvedené v prílohe č. 1.(2) Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotolstarší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnoukontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacejsústavy podľa všeobecne záväzného právnehopredpisu vydaného podľa § 6 ods. 7.Strana 50 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 111) § 4 ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2) § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.3) § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.4) § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.5) § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.§ 5(1) Intervaly pravidelnej kontroly klimatizačnýchsystémov v závislosti od menovitého výkonu klimatizačnéhosystému sú uvedené v prílohe č. 2.(2) Kontrola klimatizačných systémov sa vykonápodľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydanéhopodľa § 6 ods. 7.§ 6(1) Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenieprevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnostia ochrany zdravia pri práci.6)(2) Požiadavky na prípravu zariadenia na vykonaniekontroly oprávnená osoba písomne oznámi vlastníkovibudovy alebo správcovi budovy najmenej desať pracovnýchdní pred termínom vykonania kontroly.(3) Oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnúkontrolu zariadení v budovách, ktoré vlastní alebospravuje, a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje zamestnávateľoprávnenej osoby. Pravidelnú kontroluenergetických zariadení slúžiacich na zabezpečeniebezpečnosti štátu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky a pravidelnú kontrolu vybraných zariadenív pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskejrepubliky vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.(4) Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu, ktoráobsahujea) identifikačné údaje výrobcu zariadenia,b) typ zariadenia a rok jeho výroby,c) menovitý výkon zariadenia pre každý druh používanejenergie,d) druh a charakteristiku používanej energie,e) postup výkonu kontroly,f) použité výpočty,g) výsledky kontroly s návrhom odporúčaní,h) identifikačné údaje a podpis oprávnenej osoby.(5) Správa z kontroly sa vyhotovuje v štyroch rovnopisocha v elektronickej forme. Dva rovnopisy správyzašle oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo správcovibudovy do 30 dní od vykonania kontroly. Jedenrovnopis a elektronickú formu správy zašle oprávnenáosoba najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárnehoroka príspevkovej organizácii Ministerstva hospodárstvaSlovenskej republiky, ktorá podľa zriaďovacej listinyzískava, spracúva a umiestňuje informácie o hospodárenís energiou a racionálnom využívaní zdrojovenergie a vydáva osvedčenia na výkon pravidelnej kontrolyzariadení (ďalej len „príspevková organizácia“).Príspevková organizácia rovnopis správy uchováva podobu desiatich rokov.(6) Príspevková organizácia vypracuje zo správ z kontrolyodovzdaných oprávnenými osobami ročnú hodnotiacusprávu a zašle ju do 30. apríla nasledujúcehokalendárneho roka Ministerstvu hospodárstva Slovenskejrepubliky (ďalej len „ministerstvo“).(7) Postup pri pravidelnej kontrole kotlov a pri individuálnejšpeciálnej kontrole vykurovacej sústavy, ktorejobsahom je aj posúdenie účinnosti kotla a jeho výkonuvzhľadom na potrebu tepla budovy a vypracovanieopatrení o nahradení kotla, iných úpravách vykurovacejsústavy a alternatívne riešenia a postup pri pravidelnejkontrole klimatizačných systémov, ktorejobsahom je aj posúdenie účinnosti a výkonu klimatizačnéhosystému vzhľadom na potrebu chladu budovya vypracovanie opatrení o nahradení klimatizačnéhosystému, úpravách klimatizačného systému a alternatívneriešenia, ustanoví všeobecne záväzný právnypredpis, ktorý vydá ministerstvo.§ 7(1) Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnejkontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnejkontroly klimatizačných systémov je živnosťou podľaosobitného predpisu;7) osobitnou podmienkou jej prevádzkovaniaje osvedčenie.(2) Osvedčenie vydá príspevková organizácia právnickejosobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi na základežiadosti najneskôr do 30 dní po doručení žiadostia dokladov podľa odseku 4. V žiadosti žiadateľ o osvedčenieuvedie odborne spôsobilú osobu. Odborne spôsobilouosobou môže byť fyzická osoba – podnikateľ,zamestnanec fyzickej osoby – podnikateľa alebo zamestnanecprávnickej osoby.(3) Osvedčenie sa vydáva na kontrolua) kotlov a vykurovacích sústav,b) klimatizačných systémov,c) kotlov a vykurovacích sústav a kontrolu klimatizačnýchsystémov.(4) K žiadosti o osvedčenie žiadateľ priloží doklado ukončení stredoškolského alebo vysokoškolskéhovzdelania technického smeru alebo prírodovednéhosmeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiuodborne spôsobilej osoby a jej platný doklad o vykonanískúšky odbornej spôsobilosti alebo doklad preukazujúcikvalifikáciu na výkon kontroly zariadenívydaný v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva,uznaný podľa osobitného predpisu8).(5) Príspevková organizácia vedie zoznam oprávnenýchosôb, ktorý obsahujea) obchodnémeno alebo názov a sídlo,miesto podnikaniaalebo adresu trvalého pobytu a pri fyzickej osobemeno a priezvisko ab) rozsah osvedčenia podľa odseku 3.(6) Príspevková organizácia vedie zoznam odbornespôsobilých osôb, ktorý obsahuje tieto údaje:a) meno a priezvisko,b) dátum narodenia,c) bydlisko,Čiastka 11 Zbierka zákonov č. 17/2007 Strana 516) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.7) Príloha č. 2 položka č. 63 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 17/2007 Z. z.8) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.d) zamestnávateľ, ak je odborne spôsobilá osoba zamestnancom,e) vzdelanie,f) dátum absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti.§ 8(1) Skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov vykonávapríspevková organizácia najmenej raz za kalendárnyrok.(2) Príspevková organizácia vydá doklad o vykonanískúšky odbornej spôsobilosti najneskôr do 15 dní poúspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti.Platnosť dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilostije päť rokov.(3) Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva z praktickejčasti a z teoretickej časti. Podrobnosti o rozsahuskúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisieustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorývydá ministerstvo.§ 9(1) Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba, sa dopustípriestupku, aka) nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci jena to podľa tohto zákona povinný,b) neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcejpravidelnej kontroly,c) neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednejkontroly novému vlastníkovi,d) neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadeniaosvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutudo 10 000 Sk.(3) Na priestupky a ich prejednávanie podľa tohto zákonasa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.9)§ 10(1) Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba – podnikateľalebo právnická osoba, sa dopustí správneho deliktu,aka) nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci jena to podľa tohto zákona povinný,b) neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcejpravidelnej kontroly,c) neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednejkontroly novému vlastníkovi,d) neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadeniaosvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) možnouložiť pokutu do 50 000 Sk a za správny delikt podľaodseku 1 písm. b) až d) do 20 000 Sk.§ 11(1) Priestupky a správne delikty podľa § 9 a 10 prejednáobec, v ktorej územnom obvode sa budova nachádza.Ak je obec vlastníkom budovy alebo správcombudovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja aleboobce podľa osobitného predpisu,10) ktorej sa správnydelikt týka, prejedná ho Štátna energetická inšpekcia.11)(2) Pri ukladaní pokuty podľa § 10 orgán oprávnenýna uloženie pokuty prihliada na závažnosť protiprávnehokonania, na rozsah následkov, na prípadné opakovanéporušenie povinností alebo na porušenie viacerýchpovinností.(3) Pokutu podľa § 10 možno uložiť do dvoch rokovodo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu orgánoprávnený na uloženie pokuty dozvedel, najneskôrvšak do štyroch rokov odo dňa, keď bol správny deliktspáchaný.(4) Pokuta uložená podľa § 10 je splatná do 15 dní odnadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorýmbola uložená.(5) Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmomobce. Výnosy z pokút uložených Štátnou energetickouinšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.(6) Ustanovenia § 9 až 11 platia obdobne aj pre správcubudovy, na ktorého vlastník budovy zmluvou previedolpovinnosti podľa § 3 ods. 4.§ 12Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom savzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,12) aktento zákon neustanovuje inak.§ 13Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskychspoločenstiev a Európskej únie uvedené v príloheč. 3. Čl. IIZákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnejrady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnejrady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnejrady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnejrady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákonaStrana 52 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 119) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.10) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.11) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.,zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákonač. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákonač. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákonač. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákonač. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákonač. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákonač. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákonač. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákonač. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákonač. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákonač. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákonač. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákonač. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákonač. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákonač. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákonač. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákonač. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákonač. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákonač. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákonač. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákonač. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákonač. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákonač. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákonač. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákonač. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákonač. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákonač. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákonač. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákonač. 124/2006 Z. z. a zákona č. 126/2006 Z. z. sa dopĺňatakto:V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine 214– Ostatné na konci dopĺňa živnosť por. č. 63, ktoráv sĺpci Živnosť znie: „Kontrola kotlov a vykurovacíchsústav, kontrola klimatizačných systémov“, v stĺpciPreukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie“, v stĺpci Poznámkaznie: „§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnejkontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačnýchsystémov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov“. Čl. IIIZákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnostibudov a o zmene a doplnení niektorých zákonov samení takto:1. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmenáb) až d) sa označujú ako písmená a) až c).2. V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa šiesty bod. Čl. IVTento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré nadobudnú účinnosť1. januára 2008.Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.Čiastka 11 Zbierka zákonov č. 17/2007 Strana 53 Príloha č. 1k zákonu č. 17/2007 Z. z.INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KOTLOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHOVÝKONU KOTLA, DRUHU SPAĽOVANÉHO PALIVA A KATEGÓRIE BUDOVYStrana 54 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 11Menovitý výkonkotla[kW]PalivoInterval pravidelnej kontroly[rok]rodinné domya bytové domyIné budovyod 20 vrátane do 30 fosílne tuhéa tekuté palivookrem zemnéhoplynu10 7zemný plyn 15 12biomasa, bioplyn 15 15od 30 vrátane do 100 fosílne tuhéa tekuté palivookrem zemnéhoplynu4 4zemný plyn 6 6biomasa, bioplyn 10 10od 100 vrátane fosílne tuhéa tekuté palivookrem zemnéhoplynu2 2zemný plyn 3 3biomasa, bioplyn 6 6 Príloha č. 2k zákonu č. 17/2007 Z. z.INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOVV ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMUČiastka 11 Zbierka zákonov č. 17/2007 Strana 55Menovitý výkonklimatizačného systému[kW]Interval pravidelnej kontroly[rok]od 12 vrátane do 50 8od 50 vrátane do 250 6od 250 vrátane do 1 000 4od 1 000 vrátane 2 Príloha č. 3k zákonu č. 17/2007 Z. z.ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOVEURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIESmernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov(Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003).Strana 56 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 11 Stiahnuť vo formáte PDF

Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme

 

314
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 15. júla 2009,
ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) až d) zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných do 4. júla 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a) od 3 kg do 30 kg do 8 % z náplne za rok,
b) od 30 kg do 300 kg do 6 % z náplne za rok,
c) nad 300 kg do 4 % z náplne za rok.
(2) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných v období po 4. júli 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a) od 3 kg do 30 kg do 6 % z náplne za rok,
b) od 30 kg do 300 kg do 4 % z náplne za rok,
c) nad 300 kg do 2 % z náplne za rok.
§ 2
(1) Prevádzkovateľ oznamuje údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
(2) Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Odborne spôsobilá osoba oznamuje údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a zariadeniami na tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát podľa prílohy č. 3.
(4) Štítok, ktorým odborne spôsobilá osoba označí výrobok alebo zariadenie po vykonaní kontroly na únik, obsahuje
a) text „Kontrola úniku na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“,
b) mesiac a rok vykonanej kontroly na únik,
c) mesiac a rok nasledujúcej kontroly na únik,
d) meno a priezvisko držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach a číslo tohto osvedčenia,
e) názov, kontaktné údaje a číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti servisnej organizácie.
§ 3
(1) Odborná znalosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje hodnotiaci orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „hodnotiaci orgán“). Skúšobná komisia má nepárny počet členov a tvorí ju predseda a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci hodnotiaceho orgánu.
(2) Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby hodnotiaci orgán oznámi účastníkovi skúšky dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude účastník skúšky skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky. Overenie odbornej znalosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi možno vykonať aj hneď po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.
(3) Účastník skúšky, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať praktickú a ústnu časť skúšky.
(4) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“, „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje hodnotiaci orgán zápisnicu.
(5) Účastník skúšky, ktorý vykonal skúšku s hodnotením „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“, ju môže opakovať bez absolvovania teoretickej výučby a praktickej výučby najskôr v najbližšom termíne konania skúšky.
(6) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vydá certifikačný orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „certifikačný orgán“) osvedčenie o odbornej znalosti na príslušnú činnosť uvedenú v osobitnom predpise.1) Ak bola hodnotená skúška stupňom „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“, vydá certifikačný orgán účastníkovi skúšky osvedčenie o odbornej znalosti s obmedzeným rozsahom činností, ktoré je oprávnený vykonávať.
§ 4
Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise1) je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Viliam Turský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Oznamovanie údajov
Prevádzkovatelia chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov za rok...............
Vzor 01
Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Oznamovanie údajov
I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov za rok ........
Vzor 02
Oznamovanie údajov
II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov
Vzor 03
Oznamovanie údajov
III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení
Vzor 04
Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Oznamovanie údajov
Zhodnotenie, kontrola úniku, inštalácia, údržba alebo servis chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení alebo tepelných čerpadiel obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia, zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
Údaje sa oznamujú v tejto štruktúre:
[Rok] – uvedie sa rok, za ktorý sa oznamujú príslušné údaje.
[Servisná organizácia] – uvedú sa údaje v poradí: certifikačné číslo; obchodné meno; zodpovedný pracovník; ulica; PSČ; mesto; telefónne číslo; e-mailová adresa.
[Technické prostriedky a vybavenie] – uvedie sa druh technických prostriedkov a vybavenia v zmysle prílohy č. 4 a množstvo v kusoch v poradí: počet kusov; názov.
[Zamestnanci] – uvedú sa údaje v poradí: číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti; meno; priezvisko.
[Nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi] – uvedú sa údaje o pohybe fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: rok; označenie fluórovaného skleníkového plynu; nakúpené nové; nakúpené zhodnotené; predané nové; predané zhodnotené; doplnené nové; doplnené zhodnotené; zhodnotené – zákazník; regenerované; zničené.
[Sklad] – uvedú sa údaje o skladových zásobách v poradí: rok; označenie fluórovaného skleníkového plynu; množstvo nového fluórovaného skleníkového plynu na sklade; množstvo fluórovaného skleníkového plynu zhodnoteného na sklade; únik – sklad.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia na vykonávanie činností
1. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
c) Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
e) Manometrický mostík
f) Digitálna váha
g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
2. Činnosti v súvislosti s mobilnými chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
c) Zariadenie na aplikáciu ultrafialovej látky alebo elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
e) Manometrický mostík
f) Digitálna váha
g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
3. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie hasiacich látok
c) Detektor úniku látky
d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
4. Zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
c) Detektor úniku
d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
5. Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov
a) Zberné nádoby na zhodnotenie rozpúšťadiel
b) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
1) Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). 

 Pre PRIMAR.sk: Sabina Zavarská, redaktorka

Redakčne upravené/aktualizovanéZdroj foto: stockexpert.comDátum uverejnenia článku: 26. júna 2008 „V takomto teple sa nedá pracovať.“ Výrok, ktorý za posledné dni povedal asi každý. Slnko dobiedza do okien, vzduch sa nepohybuje, ak otvoríte okno vôbec sa nevyvetrá, ale naopak teplota v miestnosti stúpne ešte o pár stupňov. Klimatizačné zariadenia sa stali v mnohých kanceláriách, a už aj v niektorých bytoch, samozrejmosťou. Patríte aj vy medzi šťastlivcov s touto vymoženosťou? Ak áno, iste vám mnohí v týchto horúčavách závidia. Klimatizácia však nemusí byť vždy príjemná. Najmä, ak ju používate na rýchle schladenie, prevetranie miestnosti a dlhodobé udržanie chladnejšieho prostredia. Nič nie je príjemnejšie ako nadstaviť teplomer klimatizácie na 20 stupňov, pustiť režim „fén“ – intenzívne prúdenie vzduchu a pozerať sa z okna ako sa iní umárajú na ohnivom slnku. Iste, kto by to neprivítal. Ale nie vždy je čo závidieť. Málokto si uvedomuje dosah takéhoto nárazového procesu schladzovania na náš organizmus. Keď Marekovi v kancelárii namontovali klimatizáciu a vonku začali horúčavy nad 30 stupňov, s nadšením sa pustil do jej používania. Ráno, po príchode do práce zariadenie nadstavil na 18 stupňov, k tomu pridal intenzívne prúdenie vzduchu a pustil sa do práce. Klimatizáciu vypínal až pri odchode z práce, čo bolo niekedy aj po desiatich hodinách. Po niekoľkých týždňoch intenzívneho používania „klímy“ sa pri vychádzaní von z práce začal cítiť veľmi zle. Točila sa mu hlava, naskakovala mu „husia koža“, napriek tomu, že vonku boli tropické teploty, oblieval ho studený pot. O niekoľko mesiacov, keď sa ochladilo sa začali prejavovať prvé vážnejšie príznaky. Z ničoho nič – predtým zdravý mladý muž – začal chorľavieť. Takmer každý mesiac trpel bolesťami hrdla, zápalom dutín, kašľom, zväčšením uzlím. Po ďalšom období sa tieto problémy stali chronickými a k tomu sa pridali intenzívne bolesti chrbtice. Jeho kolega zase začal trpieť častými zápalmi močových ciest. Diagnóza jednoznačná – výsledok pôsobenia prudkého ochladzovania organizmu po prechodoch z horúceho prostredia. Mnohí si nevieme predstaviť, aký neuveriteľný šok pre naše telo môžu takéto teplotné prechody spôsobiť. Na to, aby si telo zvyklo na vysokú teplotu ovzdušia je potrebný istý čas. Prispôsobí sa, nastaví, spustí potrebnú termoreguláciu. V momente prudkého prechodu zostáva v šoku – všetko, čo si nakonfigurovalo je zrazu zbytočné a snaží sa prestaviť znovu. Nejde to však bez námahy, ktorá ovplyvňuje imunitný systém. Prudké zmeny teploty náš organizmus vysilujú. Čo robiť, aby nám klimatizácia neškodila? Dôležité je, aby teplotný rozdiel medzi vonkajším prostredím a klimatizovanou miestnosťou nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov, pričom by sme nemali klimatizáciu používať viac ako 4 hodiny denne. Mnohé samozrejme závisí aj od imunity nášho organizmu. Ak trpíme nejakými chronickými ochoreniami, je lepšie sa pôsobeniu klimatizácie vyhnúť, alebo ju používať len krátkodobo a nie veľmi agresívne. Najzákernejšie je, že negatívne výsledky používania klimatizácie necítite hneď, ale často až po dlhom období, niekedy až po rokoch. Ideálne je používať „klímu“ na hodinu, dve. Za tento čas dokáže teplotu v kancelárii ochladiť do takej miery, aby sa nám dobre pracovalo. Pred odchodom z klimatizovaného prostredia je potrebné telo postupne pripravovať na prechod do horúčavy. To isté platí aj naopak. Dôležitú úlohu hrá aj umiestnenie klimatizácie, najmä ak používame režim „fén“. Nikdy by nemal smerovať priamo na nás, i keď sa nám zdá, že práve to najviac potrebujeme. Okrem nastavenia teploty je dôležitá aj vlhkosť vzduchu v miestnosti. Podobné zdravotné problémy môže spôsobiť aj používanie klimatizácie v autách, najmä pri dlhších cestách. Veľmi negatívny vplyv má najmä na alergikov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa rozhýbu čiastočky prachu, ktoré obsahujú rôzne druhy baktérií. Ak sa chceme vyhnúť prípadným problémom, mali by sme dodržiavať podobné zásady ako pri používaní klimatizácie v uzatvorených priestranstvách. Vhodné je používať klimatizáciu na krátky čas 10-15 minút za hodinu. Vzduch sa príjemné ochladí a môžeme pokojne šoférovať ďalej. Okrem ochorení dýchacích ciest, bolestí hlavy, prechladnutia chrbtice a podobne, môžeme ľahko získať aj zápal stredného ucha, spojiviek a iných ochorení očí a uší, ktoré pri ceste klimatizovaným automobilom najviac trpia. Dlhodobejšie používanie klimatizácie v autách alebo v kanceláriách, či bytoch vyvoláva únavu a malátnosť, cítime sa podobne, ako keď na nás ide choroba. Je to reakcia na neprirodzené zmeny teploty prostredia. Nasledujúci útok už nemusíme zvládnuť bez ochorenia. Veľkým rizikom je vystavovať deti klimatizovaným priestorom. Deťom sa totiž imunitný systém ešte len dotvára a mohlo by to znamenať jeho vážne ohrozenie. Klimatizačné zariadenia sa však stále rýchlo vyvíjajú, preto je veľmi dôležitý jeho výber. Najviac ochorení bolo doposiaľ zistených pri používaní zariadení, ktoré fungujú na vodnom princípe. Najdôležitejšie je však poznať vlastný zdravotný stav, reakcie svojho tela a neprekračovať hranice jeho možností. Žiaľ, mnohí to zistíme až vtedy, keď už niečo nie je v poriadku. sobota 24. 7. 2004 22:49 | Primar.sme.sk© 2004 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Toto je veľmi ťažká otázka, pretože nepoznáme ďalšie okolnosti. Z hľadiska komfortu a zdravia však môžeme skonštatovať, že moderné klimatizácie so správnou obsluhou pomáhajú odľahčiť záťaž organizmu počas horúcich letných dní bez negatívnych účinkov. Ak je niekto alergický na klimatizáciu, tak je skôr alergický na nesprávne používanú, pretože správne používaná klimatizácia vytvára skutočne komfortné a zdravé prostredie.

 Klimatizácia funguje na princípe odvádzania tepla z vnútorného prostredia do vonkajšieho, preto je zložená z vonkajšej jednotky umiestnenej v exteriéry klimatizovaného objektu a z vnútornej jednotky umiestnenej v interiéri objektu. Vnútorná jednotka plní úlohu absorbéra tepla, teplo sa potrubím odvedie za pomoci chladiva do vonkajšej jednotky, ktorá prebytočné teplo odovzdá do vonkajšieho prostredia. Väčšina klimatizácií sa dnes už dá použiť aj ako tepelné čerpadlo, v tomto prípade sa kolobeh klimatizácie otočí do protichodu a klimatizácia dopravuje teplo z exteriéru do interiéru.

 Zabezpečenie správnej klímy je komplexná záležitost. Ktoré zariadenie je pre Vás to najlepšie, ovplyvňujú

viaceré faktory. Poraďte sa preto s kvalifikovaným odborníkom. Uvádzame niekolko informácií, v ktorých trebamať jasno. V akom rozsahu chcete upravovať vnútornú klímu? Chcete iba chladiť? Alebo chcete aj vetrať a / alebo aj kúrit? Výber bude urcovať typ systému.Koľko miestností? Počet miestností takisto determinuje systém. V prípade viacerých miestností, je možné na jednu vonkajšiujednotku pripojiť viacero vnútorných. Aká miestnosť? Obchod? Kancelária? Spálňa alebo obývačka? Každá aplikácia vyžaduje svoj systém. Výkon? Systém s príliš vysokým výkonom bude spôsobovať prievan, veľké výkyvy teplôt a vysoké účty za elektrinu. Systém s nízkym výkonom zase pri vysokých teplotách nedosiahne požadovanú teplotu. Kvalifikovaný odborník Vám určí potrebný výkon na základe výpočtu. Pri výpočte sa berú do úvahy viaceré faktory, ako slnečné žiarenie, osvetlenie,počet osôb a pod. Umiestnenie vonkajšej jednotky? Vonkajšia jednotka musí byt umiestnená na zodpovedajúcom mieste, na pevnomzáklade a prístupná na vykonávanie údržby. Umiestnenie vnútornej jednotky? Typ jednotky je daný možnosťami jej umiestnenia. Je v miestnosti podhľad? Je na stene voľné miesto? Umiestnenie vnútornej jedntoky má veľký význam. Každá jednotka má svoju charakteristiku prúdenia, zléumiestnenie môže zapríčiniť prievan a hluk. Odolnosť voči poveternostným vplyvom? Do akého prostredia umiestnite vonkajšiu jednotku? Agresívne vonkajšie prostredie skracuje životnosťcelého systému. Čistenie vzduchu? Prachové častice obsiahnuté vo vzduchu sa odstraňujú pomocou filtrov vo vnútorných jednotkách. Vzávislosti od požadovanej úrovne filtrácie ponúkame rôzne filtre.Výber montážnej firmy? Veľmi dôležitá je konzultácia u spoľahlivej montážnej firmy. Ich odborníci vám navrhnú, nakreslia, zrealizujúa budú odborne servisovať klimatizačné zariadenie, tak aby Vám po dlhý čas zabezpečovalo príjemnéprostredie.

Vzhľadom na Vami uvedenú max. cenu 350 Euro, sa chcem informovať, či máte záujem o zakúpenie samotnej klimatizácie, alebo vrátane montáže a materiálu. Nami ponúkané najlacnejšie riešenie je približne 700 Euro vrátane prác a materiálu aj s DPH. Cena klimatizácie 350 Euro je nereálna pre kvalitné zariadenie. Zariadenia napr. v hypermarketoch sa pohybujú na Vami uvedenej úrovni, ale majú jeden háčik. Zvyčajná životnosť málo používaných lacných klimatizácií je do 5 rokov, v prípade poruchy ku ktorej pravdepodobne dôjde vtedy, keď ju budete potrebovať, musíte objednať demontáž jednotky dopraviť ju do predajne a po cca 30 dňoch v servise ju môžte znovu používať. V praxi to vyzerá zväčša tak, že počas horúčav sú lacné klimatizácie v servise a po ochladení ju môžte znovu nechať namontovať. Cena montáže a demontáže sa pohybuje pri 160 Euro, takže takéto riešenie Vám z praxe nedoporučujem, pretože v pribehu cca dvoch rokov sa pravdepodobne dostanete s nákladmi na cenovú úroveň vyššiu ako u kvalitných klimatizácií. Napriek tomu však budete mať doma hlučnejšiu, poruchovú a energeticky náročnejšiu klimatizáciu. Cenu 350 Euro, by som v tomto prípade nazval akontáciou a potom Vás čakajú ďalšie splátky v podobe nepredpokladaných ďalších nákladov uvedených nižšie.

 

Skúste si vybrať z ponuky klimatizácií GREE z našej akcie tu: Akcia leto 2015 , v tejto ponuke sú zaradené klimatizácie GREE najvyššej kvality a zároveň za vynikajúce ceny.

 

Bližšie si predstavíte kvalitu ponúkanú značkou GREE ak si pozriete nasledujúce video.

Predstavujeme Vám spoločnosť Gree Daikin

Pojem bežnej je v tomto prípade príliš široký. Bežné klimatizácie sú aj hypermarketové a tie majú životnosť asi 25% v porovnaní s bežnou klimatizáciou predávanou profesionálnou firmou.

1. Energetická efektívnosť tepelného čerpadla
Energetická alebo termodynamická efektívnosť systémov je všeobecne definovaná ako pomer súčtu všetkých užitočne využitých energetických tokov Σ EG k súčtu energetických tokov dodaných do systému Σ ES požadovaných pre jeho prevádzku. Tento pomer teda vyjadruje kvantitatívnu hodnotu užitočne získanej energie na jednotku dodávanej pohonnej energie a energetickú efektívnosť ( EF ) môžeme potom vyjadriť vzťahom:
EF = ( Σ EG ) / ( Σ ES ) ( 1 )
1.2 Hodnotenie energetickej efektívnosti pomocou COP
Na základe vzťahu ( 1 ) je energetická efektívnosť systémov pracujúcich na báze termodynamického chladiaceho obehu ( chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá ) hodnotené tzv. výkonovým číslom COP ( z anglického pojmu "Coefficient Of Performace"), ktoré je možné pre kompresorové tepelné čerpadlo vyjadriť vzťahom:
COPTČ = ( ΦK) / ( PK) ( 2 )
COPCH = ( ΦCH) / ( PK ) ( 3 )
kde PK je mechanický príkon na pohon kompresora
ΦK tepelný výkon kondenzátora
1.2 Hodnotenie energetickej efektívnosti pomocou PER
Rozhodujúcou hodnotou pre porovnávanie energetickej efektívnosti energetických systémov s rôznymi druhmi pohonnej a produkovanej energie je tzv. Stupeň využitia primárnej energie PER ( z anglického pojmu "Primary Energy Rate" ). Ten udáva množstvo primárnej energie použitej na výrobu dodávaných energetických tokov, je to teda pomer požadovanej primárnej energie ( v zmysle potrebnej tepelnej energie obsiahnutej vo fosílnom palive ) k vyrobenej užitočnej energii a teda systém s najmenšou hodnotou PER je najlepším z hľadiska spotreby energie.
Všeobecná definícia PER teda je:
PER = ( Σ EP) / (Σ EG ) ( 4 )
kde Σ EP je suma dodaných energetických tokov do systému vo forme primárnej energie
Σ EG je suma generovaných užitočných energetických tokov.
Definícia PER podľa vzťahu ( 4 ) môže byť použitá pre porovnanie hocakých energetických systémov ( nielen na báze chladiaceho termodynamického obehu ) do ktorých sú dodávané a z nich získavané rôzne druhy energetických tokov. Na základe vzťahu ( 4 ) potom môže byť definované PER pre kompresorové tepelné čerpadlo poháňané elektromotorom nasledovne:
PERCH = 1 / ( COPCH . ηE )
kde ηE je účinnosť výroby elektrickej energie vrátane rozvodu.
Hodnotenie energetickej efektívnosti metodikou určovania PER je možné použiť aj na porovnávanie rôznych kombinovaných energetických systémov, ako sú kogeneračné systémy vrátane systémov kombinovanej súčasnej výroby tepla, chladu a elektrickej energie.
2. Faktory vplývajúce na efektívnosť tepelných čerpadiel
Energetická efektívnosť vyjadrená hodnotami COP alebo PER je závislá najmä na teplotnom rozdiele medzi kondenzačnou a výparnou teplotou obehu, ktoré sú dané teplotou zdroja tepelnej energie pre výparník a potrebnou vstupnou teplotou obehovej látky pre rozvod získanej tepelnej energie.
Dosiahnuteľné hodnoty COP/PER pre rôzne typy tepelných čerpadiel pri výparnej teplote 00C a kondenzačnej teplote 500C sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Typ tepelného čerpadla COP PER
Kompresorové ( elektrický pohon ) 2,5-3,5 1,1-0,8
Absorbčné ( teplo ako pohon, zemný plyn, LPG ) 1-1,7 1,1-0,7
Pri použití tepelného čerpadla má veľký vplyv na jeho efektívnosť aj použitie rozvodného systému, konkrétnejšie voľba teplotného spádu vykurovacej sústavy. Pre názornosť sú uvedené orientačné hodnoty COP pre tepelné čerpadlo voda - voda pre rôzne rozvodné systémy tepla odlišujúce sa teplotnými spádmi:
Rozvodný systém tepla ( vstupná / vratná ) COP
Konvekčné radiatory ( 60/500C ) 2,5
Podlahové vykurovanie ( 35/300C ) 4,0
veľkoplošné radiátory ( 45/350C ) 3,5
3. Sezónna hodnota výkonového čísla.
Energetická efektívnosť systému tepelného čerpadla za celú dobu prevádzky počas roka nazývaná sezónnym výkonovým faktorom sa určuje ako pomer celkového množstva tepla dodaného tepelným čerpadlom ku celkovému množstvu pohonnej energie za celú dobu prevádzky ( za celú sezónu ). Táto hodnota je vhodná pre porovnanie tepelných čerpadiel s konvenčnými systémami výroby tepla, umožňuje výpočet úspor primárnej energie a množstva emisií. Sezónna hodnota výkonového čísla by mala byť základnou vstupnou hodnotou pre výpočet ekonomickej efektívnosti prevádzky pre porovnanie s konvekčným systémom.
4. Určenie veľkosti tepelného čerpadla ( bivalentného zdroja )
Teória tepelného čerpadla je založená na rovnici: QVYK = QCH + P,
kde QVYK je vykurovací výkon tepelného čerpadla ( kW ),
QCH.... chladiaci výkon tepelného čerpadla ( kW ),
P........elektrický príkon tepelného čerpadla ( kW ).

Návrh veľkosti tepelného čerpadla by mal zohľadňovať aj investičné náklady, je možné ho vyhotoviť tromi spôsobmi:
a) Na maximálny výkon: Tepelné čerpadlo je nadimenzované tak, aby pokrylo maximálne tepelné straty. Celý výkon pokrýva tepelné čerpadlo, nie je potrebný bivalentný zdroj. Tepelné čerpadlo je ale potom veľké ( aj investične náročné ), má zbytočne veľký prebytočný výkon a v prevádzke častejšie spína.
b) Na 90% potreby tepla s bivalentným zdrojom: Výkon tepelného čerpadla tvorí len cca 75% maximálnej potreby a. chýbajúci výkon dodá bivalentný zdroj. Tepelné čerpadlo je vhodnejšie využité v prevádzke a v prípade poruchy bivalentný zdroj zabezpečí aspoň minimálny výkon.
c) Na 90% potreby tepla so záložným zdrojom: Návrh tepelného čerpadla je tiež 75% maximálnej potreby, avšak ak výkon nepostačuje a COP systému je nízke, celý výkon na seba preberá záložný zdroj. Výkon záložného zdroja je 100% maximálnej potreby. V prípade poruchy tepelného čerpadla je záloha 100%.
5. Postup pri návrhu tepelného čerpadla:
Predprojektová príprava:
- presný výpočet tepelných strát po miestnostiach bez uvažovania prirážky na zakúrenie a bez vytvárania umelých rezerv vo výpočte
- zmapovanie možnosti zdroja obnoviteľnej energie ( veľkosť plochy pozemku a jej zastavanosť, svahovitosť, druh horniny, možnosť prístupu vrtnej súpravy atď..)
- preveriť kapacitu elektrickej prípojky
- posúdenie vhodnosti existujúcej vyk. sústavy ( či je nízkoteplotná )
- výber dostupných variant tepelného čerpadla
- predbežné určenie výkonu tepelného čerpadla ( ( pri variante vzduch - voda je odporúčaný pomer výkonu tepelného čerpadla k tepelnej strate 65-90%, pri variante zem - voda 55-75% )
- vzájomné porovnanie investičných a prevádzkových nákladov jednotlivých variant s rozlíšením cien pre domácnosti a pre podnikanie a výber najlepšej varianty
Projekt::
- rozpracovanie vybranej varianty
- spresnenie veľkosti vrtu alebo plošného kolektoru pre vybrané tepelné čerpadlo ( s výrobcom, s , s vŕtačmi alebo s geológom, s dodávateľom )
- striktne používať odporúčanú schému zapojenia konkrétneho výrobcu vybraného tepelného čerpadla
- návrh vhodného ohrievača vody na základe odporúčania výrobcu tepelného čerpadla ( dostatočná plocha výmenníka )
- pri novostavbách návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy, pri existujúcich stavbách návrh úprav pre dosiahnutie nízkoteplotnej sústavy
- riešenie stavebných detailov vstupu primárneho okruhu tepelného čerpadla zem - voda do budovy
- pri tepelnom čerpadle vzduch - voda riešenie stavebných detailov vstupu rozvodov do objektu a plochy vrátane inžinierskych sietí, na ktorej bude tepelné čerpadlo stáť ( týka sa varianty vonkajšieho umiestnenia tepelného čerpadla )
- zakreslenie vrtov alebo plošného kolektora do situácie a vyriešenie kolízie s ostatnými inžinierskými sieťami
- zadanie spracovania hydrogeologického posudku a projektu vrtov, ktoré sú potrebné k získaniu stavebného povolenia pri variante využívajúcej ako zdroj tepla vrt.
Najčastejšie chyby projektantov:
- nadhodnotený výpočet tepelných strát
- predimenzované tepelné čerpadlo pokrývajúce aj viac ako 100% tepelných strát
- bez bližšieho oboznámenia sa s miestnymi podmienkami je dopredu rozhodnuté o type tepelného čerpadla
- navrhnutie podlahového kúrenia o spáde 40/350C ale kvôli 2 ks trubkových kúpeľňových vyk. telies navrhnutých na 55/450C bude zbytočne výrazne zhoršený prevádzkový vykurovací faktor tepelného čerpadla
- používanie "vlastných" schém zdroja tepla nerešpektujúcich odporúčania výrobcu tepelného čerpadla
- používanie nesprávnych typov a veľkostí ohrievačov vody, ktoré má za následok nízku teplotu vyrobenej teplej vody ( najmä pri variante vzduch - voda, pri ktorej v lete dochádza k veľkému nárastu výkonu )
- používanie nesprávnzch veľkostí bazénových výmenníkov
- poddimenzovanie vrtov alebo plošných kolektorov, prípadne neúmerne dlhé okruhy primárnych výmenníkov, ktoré potom majú obrovské tlakové straty
- ekonomicky nerentabilné kombinácie niekoľkých zdrojov obnoviteľnej energie ( tepelné čerpadlo + solárne kolektory a pod. )
- nesprávne stavebné detaily prestupov primárnych okruhov tepelného čerpadla do objektu ( používť treba izoláciu určenú pre chladenie a vodotesné prechodky )
6. Tepelné čerpadlo na zemný plyn AISIN TOYOTA
Základom plynového tepelného čerpadla je endotermický plyn spaľujúci motor, ktorého palivom môže byť zemný plyn alebo LPG. Motor bol vyvinutý špeciálne pre tepelné čerpadlo. Motor poháňa 4 špirálové ( scroll ) kompresory s elektromagnetickou spojkou pre zaručenie maximálnej modulácie poskytujúcej vysokú účinnosť pri minimálnych zaťaženiach. v motoroch na zemný plyn alebo LPG sa netvoria agresívne zlúčeniny , ktoré následne motor opotrebovávajú, ako je to pri motoroch na tekuté palivá. Vysoká efektívnosť spočíva v tom, že teplo pre vykurovanie nezískava len z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z produkovaných spalín. V zimnom období má preto toto čerpadlo mimoriadny výkon dokonca aj pri -200C. Chladiaci okruh využíva chladivo R410A ( bezfreónové chladivo s nulovým koeficientom rozpadu ozónu ). Plynové tepelné čerpadlo možno použiť nielen v systémoch s priamou expanziou chladiva ( klimatizačné systémy )a aj v systémoch teplovodných, v lete sa tepelné čerpadlo používa na chladenie Tepelné čerpadlo na zemný plyn môže v praxi dosiahnuť ekonomickejšiu prevádzku ako tepelné čerpadlá na elektrický pohon ( cca o 30% ).
7. Chladivá v obehoch tepelných čerpadiel
Chladivo je látka, ktorá v obehu tepelného čerpadla prijíma energetický tok z okolia pri teplote prostredia a odpovedajúcemu tlaku a odovzdáva ho pri vyššej teplote a vyššom tlaku.
Základné fyzikálne vlastnosti najpoužívanejších halogénových uhľovodíkov, ich náhrad a nehalogénových chladív:
Označenie
ASHRE
chemický vzorec
alebo zloženie, hmotnosť %
mólová hmotnosť
( kg/mol )
kritická teplota
( 0C )
kritický tlak
( MPa )
Úplné halogénové
CFC
R 11
137,4 198,00 4,409
R 12
120,9 111,80 4,125
R 113
187,4 214,10 3,411
R 114
170,9 145,70 3,261
R 115
154,5 79,80 3,315
Čiastočne halogénové
HCFC
R 22
86,5 96,2 4,988
R 123
152,93 183,79 3,674
R 124
136,48 122,50 3,634
R 141 b
100,50 137,10 4,246
R 142 b
111,60 82,20 4,075
R 502 R 22/R 115 (49/50) 111,6 82,20 4,075
R 401 A R 22/R 152a/R 124 (53/13/34)

R 402 B R 22/R 152a/R 124 (61/11/28)

R 402 A R 22/R 290/R 125 (38/2/60)

R 402 B R 22/R 290/R 125 (60/2/38)

Fluórované chladivá
HFC
R 32 CH2F2 52,02 78,41 5,830
R 125 C2HF5 120,02 66,25 3,631
R 134 a C2H2F4 102,04 101,10 4,058
R 143 a C2H3F3 84,04 72,85 3,811
R 152 a C2H4F2 66,05 113,28 4,495
R 404 A R 125/R 134a/R 143a (44/4/52)
72,10 3,730
R 407 A R 32/R 125/R 134a (20/40/40)

R 407 B R 32/R 125/R 134a (10/70/20)

R 407 C R 32/R 125/R 134a (23/25/52)

R 410 A R 32/R 125 (50/50)

R 507 R 125/R 143a (50/50)

Nehalogénové
R 717 NH3 ( čpavok ) 17,00 132,40 11,3
R 290 C3H8 ( propán ) 44,00 96,70 4,242
R 600 a C4H10 ( izobután ) 58,10 132,40 3,658
R 718 H2O ( voda ) 18,00 374,00 22,120

Ekologické porovnávacie kritériá pre používané chladivá :
RODP - pomerný potenciál rozpadu ozónovej vrstvy ( relative ozone depletion potential ) je kvantitatívnym vyjadrením pomeru vlastností jednotlivých látok spôsobovať rozpad ozónu v stratosfére k aktivite pôsobenia na ozónovú vrstvu chladiva R11, pre ktoré je zvolená hodnota RODP = 1
GWP a HGWP - potenciál globálneho otepľovania, stupeň vplyvu jednotlivých látok na skleníkový účinok sa určuje pomocou hodnoty GWP ( global warming potential ), čo je relatívna hodnota k zvolenej hodnote 1 pri vplyve CO2 na jednotku objemu plynu pre časový horizont životnosti v atmosfére
( najčastejšie saažuje 100 rokov ). Vplyv halogénových uhlovodíkov na skleníkový účinok takisto vyjadruje pomer k chladivu
R11, pre ktoré zvolíme hodnotu 1. Túto relatívnu hodnotu už potom označujeme HGWP ( pre životnosť v atmosfére 100 rokov ).

Označenie ASHRE, chemický vzorec chladiva, alebo zloženie, hmotnostný podiel jednotlivých zložiek chladív pri zmesiach v %.

RODP R 11 = 1
GWP CO2 = 1
HGWP R 11 = 1

Úplné halogénové
CFC
R 11
1,0 3800 1,0
R 12
1,0 8100 3,0
R 113
1,07 4800 1,4
R 114
0,8 9300 3,9
R 115
0,5 9300 7,5

Čiastočne halogénové
HCFC
R 22
0,055 1500 0,34
R 123
0,02 90 0,02
R 124
0,02 440 0,1
R 141 b
0,11 600 0,12
R 142 b
0,065 1800 0,42
R 502 R 22/R 115 (49/50) 0,28 5591 3,75
R 401 A R 22/R 152a/R 124 (53/13/34) 0,03 750 0,22
R 402 B R 22/R 152a/R 124 (61/11/28) 0,04 820 0,24
R 402 A R 22/R 290/R 125 (38/2/60) 0,02 2140 0,64
R 402 B R 22/R 290/R 125 (60/2/38) 0,033 1770 0,49

Fluórované chladivá
HFC
R 32 CH2F2 0 490 0,14
R 125 C2HF5 0 3700 0,84
R 134 a C2H2F4 0 1300 0,27
R 143 a C2H3F3 0 3800 1,14
R 152 a C2H4F2 0 150 0,03
R 404 A R 125/R 134a/R 143a (44/4/52) 0 3260 0,95
R 407 A R 32/R 125/R 134a (20/40/40) 0 1960 0,44
R 407 B R 32/R 125/R 134a (10/70/20) 0 2680 0,65
R 407 C R 32/R 125/R 134a (23/25/52) 0 1520 0,39
R 410 A R 32/R 125 (50/50) 0 1725 0,41
R 507 R 125/R 143a (50/50) 0 3300 0,98

Nehalogénové
R 717 NH3 ( čpavok ) 0 0 0
R 290 C3H8 ( propán ) 0 3 0
R 600 a C4H10 ( izobután ) 0 2 0 

 V prvom rade mobilná klimatizácia je špecifická tým, že aj pri najlepšom úmylse konštruktérov a užívateľov nie je schopná plnohodnotnej prevádzky a to z dôvodu vysokých strát na výkone. Kým splitová klimatizácia stráca na produkcii kondentu cca 10% svojho výkonu a táto strata je len kým je v priestore vysoká vlhkosť a teda dočasná prípadne časom nižšia, mobilná klimatizácia ma straty porovnateľné na kondenz a k tomu treba pripočítať straty ktoré vznikajú ochladzovaním kondenzátora klimatizácie vzduchom z priestoru ktorý klimatizácia najprv už schladila (!) a následne ho potrubím odvedie do vonkajšieho prostredia a tu už sú straty až cca 30%! a keďže v miestnosti nevieme vytvoriť vzduchoprázdno po odvedení vzduchu do vonkajšieho prostredia nám do klimatizovaného priestoru vnikne netesnosťami teplý vzduch z okolitých priestorov alebo z vonku. Spolu teda môžeme hovoriť o stratách cca 40% v porovnaní s nástennými, kazetovými a inými split a multisplit prípadne VRV sytémami klimatizácií. Zaujímavé je aj to, že na spotrebe sa to prejavuje až takmer o 80% vyššou spotrebou energie na rovnaký výkon chladenia či kúrenia.

V zásade to ale znamená, že aj mobilná klimatizácia energetickej triedy A je v realite energetickej triedy G alebo menej.

Ďalšou nevýhodou mobilnej klimatizácie je jej nadmerná hlučnosť, čo je jeden z dôvodov, prečo chcú zákazníci po čase mobilné klimatizácie vrátiť a kúpiť si splitovú najčastejšie nástennú klimatizáciu ktorá je k nej cenovo najbližšie.

Mobilná klimatizácia je teda riešenie najmä tam kde iné riešenie nie je možné použiť a teda je to riešenie nie vhodné ale núdzové. Ak vezmeme do úvahy fakt, že klimatizácia slúži najmä na zvýšenie pohodlia a komfortu, tak mobilná klimatizácia je naozaj len krajným riešením a to nehovoriac o tom, že z väčšiny mobilných klimatizácií musíte v pravidelných intervaloch vylievať kondenzát ináč nebude ani fungovať.

 Klimatizácia sa často dáva do súvisu s dýchacími problémami oprávnene ale aj neoprávnene a preto je táto otázka na mieste. Žiaľ aj dnes sa ešte predávajú klimatizačné zariadenia lacnejších značiek ako sú lacné klimatizácie z hypermarketov a práve oni sú najčastejším zdrojom dýchacích problémov ich užívateľov. Nízka cena klimatizácie je daná najmä nízkymi nákladmi na ich výrobu a teda lacnými dielmi a dielmi s nízkou kvalitou vyhotovenia. Dôležitým prvkom klimatizácie je jej riadiaci systém v lacných klimatizáciách sa používajú skutočne primitívne riadiace jednotky ktoré nedokážu dostatočne vyhodnotiť stav a potrebu chladenia a zároveň postrádajú plynulú reguláciu výkonu či senzory, ktoré by získavali informácie na ich správnu reguláciu. Kým lacné zväčša Čínske klimatizácie používajú na svoju reguláciu len jednoduchý termostat a ostatná časť riadiacej jednotky zabezpečuje komunikáciu s infra diaľkovým ovládačom a smerodatným je pre ne len teplota v priestore - teplota nasávaného vzduchu, pre porovnanie moderné Japonské klimatizácie vyhodnocujú aj 40 ďalších informácií a na ich základe zvolia a regulujú výkon a režim prevádzky klimatizácie. Zmena režimu prípadne výkonu u kvalitných klimatizácií prichádza a je citeľná po niekoľkých sekundách a pri lacnejších klimatizáciách je to niekoľko minút až desiatok minút! A toto je najväčším zdrojom dýchacích problémov s klimatizáciami. Druhým problémom klimatizácií je ich nesprávna obsluha a ani najlepšia klimatizácia na svete nie je schopná zabrániť jej nesprávnej obsluhe, preto čítajte užívateľské manuály ku klimatizáciám a dodržujte pokyny v nich uvedené. Pozor lacné klimatizácie sa v návodoch sústreďujú len na samotnú obsluhu a informácie o ich zdraviu neškodlivej prevádzke tam jednoducho nenájdete. Správna obsluha klimatizácie je jej základom pre bezproblémové používanie, ale treba brať do úvahy, že Vaše pokyny berie riadiaca jednotka klimatizácie ako nadradené, prioritné a hoci ona by spravila prirodzene niečo iné Váš pokyn ak nie je práve pokazená vykoná a to nezávisle od toho či Vám to prospeje, alebo nie.

 Základné pokyny pri prevádzke klimatizácií by sme definovali asi takto: klimatizáciu na plný výkon používajte hlavne ak nie sú osoby v priestore, prúd chladného vyfukovaného vzduchu smerujte popod strop a nechajte ho sálavo klesať, určite ho nesmerujte priamo na seba, môže byť až o 20°C studenší (!!!) ako teplota v priestore a to sú pre ľudský organizmus šoky ktoré končia rôznymi chorobami. Chladiť priestory by sa malo asi tak do 6°C pod vonkajšiu teplotu nie viac skôr menej. V zásade odpoveď na otázku či je klimatizácia do bytu vhodná je úplne všeobecná, správna a správne obsluhovaná klimatizácia je do bytu vhodná pri jej výbere, návrhu a prevádzke však musíte byť dôslední. Naopak dnes si mnohí zákazníci kupujú klimatizácie práve z dôvodu pretrvávajúcich zdravotných problémov a ak klimatizáciu využijete ako osvieženie, Váš organizmus Vám za ňu bude aj vďačný. Klimatizácia môže pomôcť v letných horúčavách najmä ľuďom s vysokým krvným tlakom, srdciarom a podobne.  Prajeme Vám aby Vám klimatizácie slúžili k pevnému zdraviu a spokojnosti.

Chladivá HFCs sú zápachu  mierne kyslého až "stuchnutého" a bežne cítiť aj olejový alebo taký mastný zápach. Štandardne však až pri väčších únikoch alebo nevetraných priestoroch. Otázkou je "veľkosť" úniku, kvalitné detektory únikov detekujú už miligramy ročne, tie však bežný smrteľník nezachytí čuchom. Únik chladiva aj malý sa zvyčajne prejaví olejovým fľakom v mieste a v tesnom okolí netesnosti alebo otvoru. Na detekciu úniku v prípade podozrenia treba použiť mechanickú kontrolu  formou "napenenie" miesta a okolia kde môže byť netesnosť a detektor chladiva. Detekciu úniku chladiva môže vykonávať len oprávnená osoba v zmysle platnej legislatívy, najmä v súlade so zákonom o ochrane ozónovej vrstvy Zeme. Konkrétny prípad je vhodné obhliadnuť, alebo pre presnejšie stabnovisko potrebujeme viac informácií.

Z hľadiska praxe je dôležité meranie a hodnotenie hlučnosti vonkajších jednotiek klimatizácií a tepelných čerpadiel najmä typu vzduch-voda.

Treba si uvedomiť najprv čo je hluk, je to každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. O nepriaznivom účinku nadmerného hluku na človeka ktorý sa dlhodobo zdržuje v takomto prostredí sa netreba zvlášť zmieňovať. Preto meranie a hodnotenie hlučnosti klimatizácií a tepelných čerpadiel predstavuje dôležitú súčasť posudzovania kvality klimatizácií a tepelných čerpadiel.

 

Hlučnosť tepelných čerpadiel a klimatizácií, prípadne iných vzduchotechnických zariadení z našej ponuky udávajú výrobcovia v technických špecifikáciách podľa platných noriem.

 

Treba si však uvedomiť že hlučnosť klimatizačných a vzduchotechnických zariadení ale aj tepelných čerpadiel je uvádzaná a meraná približne vo vzdialenosti 1 meter od zariadenia. 

 

Tu sa vynárajú minimálne 2 otázky:

1. Aká je hlučnosť vo vzdialenosti väčšej od zariadenia ako je vzdialenosť počas merania?

2. Aká je hlučnosť ak sa pri sebe nachádzajú v tesnej blízkosti viaceré zariadenia?

 

Na prvú otázku je jednoduchá odpoveď: čím ďalej od zdroja hluku tým je hlučnosť nižšia. Teraz už len zistiť o koľko sa hlučnosť znižuje v závislosti od zväčšujúcej sa vzdialenosti. Na túto otázku neexistuje stručná a jasná odpoveď ak chceme poznať presné hodnoty tak ich získame buď výpočtami alebo meraniami, k presným hodnotám potrebujeme presné výpočty ktoré sú však veľmi zložité a hlavne teoretické. Preto odporúčame skôr jednoduchšie a rýchlejšie merania. 

 

V praxi v závislosti od počiatočnej normovej hlučnosti (bežne od 50 dB do 60 dB) udávanej výrobcom je hlučnosť po prvom metri nižšia o cca 5 až 10% teda o 2,5 - 3 až 5 - 6 dB, vo vonkajšom prostredí treba tiež rátať s vplyvom vetra teda prúdenia vzduchu a okolitými prvkami tvoriacimi akustickú kulisu. V uzatvorených alebo nato vhodne upravených priestoroch je možné za určitých okolností dosiahnuť aj zvýšenie hlučnosti (tzv. efekt megafónu)! Hluk sa šíri hlavne v smere prúdenia vzduchu pri klimatizáciách a tepelných čerpadlách. Keďže nám ide najmä o tieto technológie, môžme si zhrnúť doterajšie poznatky do nasledovnej vety: 5 metrov až 10 metrov od bežnej klimetizácie alebo tepelného čerpadla Vás sused nemôže obviňovať z prekročenej dovolenej hlučnosti podľa predpísov a noriem a to pre deň vo výške 50 dB, večer 50dB a v noci 45 dB meraných pri okne jeho domu alebo bytu. Ako uvádzame vyššie treba zvážiť aj ďalšie okolnosti, ale zatiaľ sa preukázalo najmä to, že susedia sa sporia nie kvôli vysokej hlučnosti ale kvôli závisti...

 

 

Na druhú otázku môžeme zodpovedať upokojujúco, pri inštalácii viacerých zariadení v tesnej vzájomnej blízkosti dochádza k zvýšeniu hlučnosti len o cca 3 až 5 dB. Ak napríklad prvé zariadenie má hlučnosť 50 dB druhé tiež, výsledná hlučnosť bude cca 53 až 55 dB. Rozhodne nie je možné ich hlučnosti sčítavať! Pri inštalácii viacerých zariadení je postup obdobný. 

Požiadavky na hlučnosť prostredia a vibrácie určuje v súčasnosti platná legislatíva ktoré základné požiadavky definuje :

1.Nariadenie vlády SR 339 / 2006 Z.z. - ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií - pre nás je to najpodstatnejší zákon a preto ho nižšie uvádzame v plnom znení.

2.Nariadenie vlády SR 115 / 2006 Z.z. - o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

3.Nariadenie vlády SR 416 / 2005 Z.z. - o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciámi

   Myšlienka posudzovania hlučnosti je založená na princípe , že pre rôzne druhy ľudskej činnosti boli stanovené v rôznom prostredí najvyššie prípustné hodnoty hlučnosti.

 

Plné znenie zákona 339 z roku 2006 - (vo vzťahu k hlučnosti klimatizácií a tepelných čerpadiel)


N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. c) zákona
č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Predmet úpravy
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na hluk, infrazvuk
a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale alebo prerušovane
vo vonkajšom prostredí alebo vnútornom
prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí alebo
činnosťou zariadení.
(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na hluk, infrazvuk
a vibrácie
a) na pracoviskách,
b) v dopravných prostriedkoch na miestach cestujúcich,
c) na plochách dopravného vybavenia územia.
§ 2
(1) Pojmy, definície a značky veličín hluku, infrazvuku
a vibrácií sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukoma vibráciami
je zabezpečená, ak posudzované hodnoty hluku,
infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné
hodnoty.
§ 3
Prípustné hodnoty hluku a infrazvuku
a miesta, na ktoré sa vzťahujú
(1) Na ochranu zdravia pred hlukom sa ustanovujú
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí a prípustné
hodnoty hluku a infrazvuku vo vnútornom
prostredí budov pre deň, večer a noc, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 2. Deň na účely tohto nariadenia vlády trvá
od 6.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto nariadenia
vlády trvá od 18.00 do 22.00 hod. a noc na účely tohto
nariadenia vlády trvá od 22.00 do 6.00 hod.
(2) Vonkajším prostredím sa rozumie
a) priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia
z oddychových, rekreačných, liečebných alebo iných
ako pracovných dôvodov,
b) priestor pred obvodovými stenami bytových budov,
škôl, nemocníc a iných budov vyžadujúcich tiché
prostredie.
(3) Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných
hodnôt hluku a infrazvuku sa rozumie chránený
vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú
ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné
miestnosti v budovách na bývanie, v domovoch dôchodcov,
ubytovniach, izby pacientov, miestnosti s aktivitami
vyžadujúcimi tiché prostredie alebo dorozumievanie
rečou, napríklad učebne, študovne, čakárne.
(4) V ochrannom hlukovom pásme vyhlásenom podľa
osobitného predpisu1) platia vo vonkajšom prostredí
podmienky a prípustné hodnoty hluku uvedené v záväznom
stanovisku vydanom príslušným regionálnym
úradom verejného zdravotníctva.
§ 4
Prípustné hodnoty vibrácií a miesta,
na ktoré sa vzťahujú
(1) Na ochranu zdravia pred vibráciami vo vnútornom
prostredí budov sú v prílohe č. 2 uvedené prípustné
hodnoty vibrácií pre deň, večer a noc.
(2) Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní
prípustných hodnôt vibrácií sa rozumie chránený vnútorný
priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale
alebo opakovane dlhodobo a v ktorom vibrácie pôsobia
na človeka rušivo, najmä obytné miestnosti
a ubytovne, izby pacientov, učebne, domovy dôchodcov.
§ 5
Ochrana pred hlukom
(1) V rámci územného plánovania sa musí navrhnúť
rozvoj lokalít a rozmiestnenie stavieb tak, aby sa hlukom
nenarušovali doteraz zachované tiché oblasti
a aby bezprostredné okolie budov vyžadujúcich tiché
prostredie bolo chránené pred hlukom.
1) § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 (2) Pri navrhovaní stavieb, príprave stavieb, realizácii
stavieb a rekonštrukcii stavieb je potrebné ochranu
pred hlukom zabezpečiť dostupnými technickými
a inými opatreniami. Stavebné prvky, konštrukcie a zariadenia
sa volia tak, aby hluk z vnútorných zdrojov neprekračoval
prípustné hodnoty v chránených miestnostiach.
2)
(3) Pri zabezpečovaní ochrany vnútorného prostredia
budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia je potrebné
uprednostniť opatrenia z hľadiska územného plánovania
a urbanizmu a opatrenia pri zdrojoch hluku pred
opatreniami na ochranu jednotlivých budov. Pritom sa
zohľadňujú predpokladané zmeny v budúcnosti. Opatrenia
na obvodových plášťoch budov na ochranu vnútorného
prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia
sa uplatňujú vtedy, ak boli vyčerpané dostupné
možnosti urbanistického riešenia alebo možnosti obmedzenia
emisie hluku v mieste jeho vzniku.3)
(4) Pri uvedení stavby do užívania4) samusí meraním
preukázať, že nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia
vlády. Od tejto požiadavky možno ustúpiť, ak
v stavbe alebo v jej okolí nie sú zdroje hluku, ktoré
môžu negatívne ovplyvniť vonkajšie alebo vnútorné
prostredie.
(5) Údaje o hluku sú súčasťou dokumentácie stavieb
podľa osobitných predpisov.5)
§ 6
Ochrana pred vibráciami
(1) Pri navrhovaní, príprave, realizácii a rekonštrukcii
stavieb sa ochrana pred vibráciami musí zabezpečiť
dostupnými technickými a inými opatreniami obmedzujúcimi
šírenie vibrácií stavebnými konštrukciami
alebo podložím do chránených vnútorných priestorov
budov.2)
(2) Pri uvedení stavby do užívania sa v prípade výskytu
možných zdrojov vibrácií meraním preukazuje, že
nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia vlády.
§ 7
Požiadavky na meranie a hodnotenie
hluku, infrazvuku a vibrácií
(1) Nameranie hluku, infrazvuku a vibrácií je potrebné
použiť postupy, ktoré umožnia s dostatočnou presnosťou
stanoviť určujúce veličiny uvedené v prílohe
č. 2. Primeraní a hodnotení sa postupuje podľa príslušných
slovenských technických noriem.
(2) Na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií sa používajú
určené meradlá, ak to ustanovuje osobitný predpis.
6) Výber meracích prístrojov a metódy merania sa
musia určiť s ohľadom na podmienky merania, vlastnosti
meraného hluku, infrazvuku a vibrácií, expozíciu
a faktory prostredia.
(3) Meranie a hodnotenie hluku a infrazvuku samusí
vykonať v miestach, na ktoré sa vzťahujú prípustné
hodnoty podľa § 3, takto:
a) meranie hluku vo vonkajšom prostredí mimo budov
sa vykonáva vo výške 1,5 m 0,2 m nad terénom,
b) meranie hluku vo vonkajšom prostredí pred obvodovou
stenou budov sa vykonáva vo vzdialenosti 1,5 m
0,5m, vo výške 1,5m0,2mnad podlahou príslušného
podlažia,
c) meranie leteckého hluku vo vonkajšom prostredí sa
vykonáva vo výške 4 m 0,2 m nad horizontálnou
plochou, v mieste, kde je vplyv odrazu zvuku od okolitých
objektov zanedbateľný, napríklad nad strechou
najvyššej budovy,
d) meranie hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí
sa vykonáva vo výške 1,5 m 0,2 m nad podlahou
a minimálne 0,5 m od stien miestnosti. Pri meraní
v bytoch, lôžkových oddeleniach nemocníc, škôlkach
a v iných miestnostiach určených na spanie sa
meria i v blízkosti miesta hlavy pri spaní a v miestach
maxím zvukového poľa, ak sa takéto miesta nachádzajú
v priestore zdržovania sa ľudí.
(4) Meranie a hodnotenie vibrácií samusí vykonať na
miestach zdržiavania sa ľudí, na ktoré sa vzťahujú prípustné
hodnoty vibrácií podľa prílohy č. 2.
(5) Nameraná hodnota sa zväčší o hodnotu rozšírenej
neistoty merania stanovenú v súlade s metrologickou
praxou.
§ 8
Akčné hodnoty hlukových indikátorov
Na posudzovanie a kontrolu hluku vo vonkajšom
prostredí podľa osobitných predpisov7) sa ustanovujú
akčné hodnoty hlukových indikátorov uvedené v prílohe
č. 3.
2) § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
3) § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb.
5) § 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch
ochrany pred hlukom.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1) Stavby vyprojektované najneskôr šesť mesiacov
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády sa
posudzujú podľa predpisov platných pred nadobudnutím
účinnosti tohto nariadenia vlády, ak tieto stavby
budú uvedené do užívania podľa osobitných
predpisov4) najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2) Zdroje hluku okrem hluku z dopravy používané
v súlade s platnými predpismi pred nadobudnutím
účinnosti tohto nariadenia vlády musia vyhovovať požiadavkám
tohto nariadenia vlády najneskôr do 1. januára
2010.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych
spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna
2006.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
DEFINÍCIE POJMOV
1. Zvuk je akustické vlnenie schopné vyvolať u človeka vnem.
2. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
Poznámka 1: vo vonkajšom prostredí sa rozlišuje hluk najmä z nasledujúcich zdrojov:
a) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy,
b) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach,
c) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
d) hluk z iných zdrojov, t. j. hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti a hluk
z mimopracovných aktivít človeka.
Poznámka 2: vo vnútornom prostredí budov sa rozlišuje hluk najmä z nasledujúcich zdrojov:
a) hluk z vnútorných zdrojov v budove, t. j. hluk z technických zariadení budov a iných inštalácií v budove, hluk
z aktivít človeka v budove,
b) hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia, t. j. hluk z dopravy a z iných zdrojov.
3. Frekvenčné pásmo je oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou a hornou hraničnou frekvenciou
(STN EN 61260 Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre, STN EN ISO 266 Akustika. Normalizované
frekvencie).
Rozloženie zvuku do frekvenčných pásiem tvorí frekvenčné spektrum zvuku.
Poznámka: Frekvenčné pásmo charakterizuje menovitá stredná frekvencia fs.
4. Počuteľný zvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem smenovitými strednými frekvenciami
od 20 Hz do 20 kHz.
5. Infrazvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami do
16 Hz.
6. Vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, pri ktorom veličina opisujúca jej
polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto
veličiny.
7. Otras je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena veličiny opisujúcej vibrácie.
8. Vibrácie pôsobiace na celé telo sú vibrácie, ktoré sa v budovách prenášajú na stojacu, sediacu alebo ležiacu osobu
cez kontaktný povrch a predstavujú riziko pre zdravie človeka alebo pôsobia rušivo.
9. Priebežná efektívna hodnota fyzikálnej veličiny je hodnota tejto veličiny určená podľa vzťahu – chýba vzorec
10. Okamžitý akustický tlak je rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom v danom časovom okamihu ti
a v danom bode prostredia.
Značka: p(ti)
Základná jednotka: Pa (pascal)
Poznámka: Závislosť okamžitého tlaku od času udáva časová funkcia akustického tlaku p(t).
11. Akustický tlak je priebežná efektívna hodnota tlaku určená z časovej funkcie akustického tlaku p(t) v súlade s definícou
podľa bodu 9.
Značka: p, pS
Základná jednotka: Pa
12. Hladina akustického tlaku; priebežná hladina akustického tlaku je veličina určená vzťahom – chýba vzorec
13. Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je priebežná hladina akustického tlaku určená podľa
bodu 12, pričom sa použije akustický tlak z príslušného frekvenčného pásma.
Značka: Lo,fs pre hladiny v oktávových frekvenčných pásmach s menovitou strednou frekvenciou
pásma fs (napr. Lo,250 pre fs = 250 Hz)
Lt,fs pre hladiny v tretinooktávových frekvenčných pásmach s menovitou strednou frekvenciou
pásma fs (napr. Lt,250 pre fs = 250 Hz)
Základná jednotka: dB
14. Hladina A zvuku; hladina zvuku s frekvenčným vážením A je priebežná hladina akustického tlaku podľa bodu
12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A (STN IEC 61672-1: 2005 Elektroakustika. Zvukomery.
Časť 1: Technické požiadavky).
Pri použití frekvenčnej váhovej funkcie C (STN IEC 61672-1: 2005) sa písmeno A mení na písmeno C.
Značka: LA, LC (pri časovom vážení S bude LAS, LCS)
Základná jednotka: dB
Poznámka: Akustický tlak korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A(C) sa skrátene nazýva A (C) – vážený akustický
tlak.
Značka: pA, pC
15. Hladina G infrazvuku; hladina infrazvuku s frekvenčným vážením G je priebežná hladina akustického tlaku
podľa bodu 12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou G (STN ISO 7196: 2001 Akustika. Frekvenčná
váhová funkcia na meranie infrazvuku).
Značka: LG
Základná jednotka: dB
16. Ekvivalentná hladina A zvuku je veličina definovaná vzťahom – chýba vzorec
kde pA(t) je časová funkcia okamžitého akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou A,
T je trvanie integrácie, T = t2 – t1 v s,
p0 je referenčný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.
Obdobne je definovaná ekvivalentná hladina C zvuku a ekvivalentná hladina G infrazvuku.
Značka: LAeq, LCeq, LGeq
Základná jednotka: dB
Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr. LAeq,30min , LAeq,12h, LAeq,d.
17. Ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je veličina určená vzťahom – chýba vzorec
18. Maximálna hladina A zvuku je najvyššia hodnota hladiny A zvuku v sledovanom časovom intervale pri použití časovej
váhovej funkcie F; použitie inej časovej váhovej funkcie sa uvedie v značke, napr. LASmax.
Značka: LAmax
Základná jednotka: dB
19. Ustálený hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.
20. Premenný hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne
mení, ale nie je impulzový.
21. Prerušovaný hluk je zvuk, ktorý sa vmieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných časových
intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s, napr. prejazd motorových vozidiel, vlaku,
prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora a pod.
22. Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka, napr. výrazné rytmické alebo tónové zložky
vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a opakujúce sa zvukové impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým
rozdielom hladín.
23. Tónový hluk je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ak je tónová zložka
počuteľná a pôsobí rušivo.
Prítomnosť tónovej zložky vo frekvenčnom spektre zvuku sa preukazuje tretinooktávovou frekvenčnou analýzou
tak, že hladina akustického tlaku v niektorom pásme prevyšuje hladiny v oboch susedných pásmach viac ako
o 5 dB. V niektorých prípadoch je potrebné použiť analýzu pomocou užších frekvenčných pásiem.
24. Zvukový impulz je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku a krátkym
trvaním.
25. Impulzový hluk je rušivý alebo nepríjemný zvuk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov.
Impulzový hluk v závislosti od druhu zdroja sa primerane posudzuje podľa technickej normy
STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné
veličiny a postupy posudzovania.
26. Okamžité zrýchlenie vibrácií je hodnota časovej funkcie zrýchlenia vibrácií v danom časovom okamihu ti a na
danom mieste.
Značka: a(ti)
Základná jednotka: m.s-2
Poznámka: Závislosť okamžitého zrýchlenie vibrácií od času udáva časová funkcia okamžité zrýchlenie vibrácií
a(t).
27. Zrýchlenie vibrácií je priebežná efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená z časovej funkcie okamžitého zrýchlenia
vibrácií podľa definície v bode 9.
Značka: a, a
Základná jednotka: m.s-2
28. Vážené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou funkciou podľa druhu prenosu
a smeru pôsobenia vibrácií [STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka
kmitaniu na celé telo. Časť1: Všeobecné požiadavky, STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie
expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1Hz do 80 Hz)].
Značka: aw
Základná jednotka: m.s-2
29. Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia definovaná vzťahom
– chýba vzorec
30. Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné zrýchlenie vibrácií získané použitím frekvenčnej váhovej
funkcie podľa bodu 28 na časovú funkciu okamžitého zrýchlenia vibrácií.
Značka: aweq
Základná jednotka: m.s-2
Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr. aweq,1h.
31. Maximálne vážené zrýchlenie vibrácií je najvyššia hodnota váženého zrýchlenia vibrácií v sledovanom časovom
intervale a v danom mieste pri časovej váhovej funkcii S.
Značka: awmax
Základná jednotka: ms-2
32. Určujúca veličina je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo
vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany
verejného zdravia.
33. Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota.
Referenčný časový interval pre deň je od 6.00 do 18.00 hod. (12 hod.), pre večer od 18.00 do 22.00 hod. (4 hod.)
a pre noc od 22.00 do 6.00 hod. (8 hod.).
V odôvodnených prípadoch sa použije aj iná dĺžka referenčného časového intervalu, napr. ak je pre ňu definovaná
prípustná hodnota.
34. Posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.
Je to nameraná hodnota určujúcej veličiny zväčšená o neistotu merania alebo predpokladaná hodnota určujúcej
veličiny upravená korekciami a stanovená vzhľadom na referenčný časový interval.
Poznámka: V značke veličiny sa uvádza index R, napr. LR,Aeq,d, LR,Aeq,v, LR,Aeq,n, LR,Amax, aR,weq.
35. Prípustné hodnoty určujúcich veličín sú dohodnuté limity, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné
zabezpečenie ochrany verejného zdravia.
Poznámka: V značke veličiny sa uvádza index p, napr. LAeq,d,p , LAmax,p , aweq,p.
36. Neistota merania je interval hodnôt okolo nameranej hodnoty, ktoré možno odôvodnene priradiť k výsledku merania
(TPM 0051- 93 Stanovenie neistôt pri meraniach).
Poznámka: Rozšírená neistota merania sa pripočíta k nameranej hodnote.
37. Hluk pozadia, šum pozadia je hluk alebo iné vplyvy registrované meracími prístrojmi aj vtedy, ak zvuk, infrazvuk
alebo vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzovať, nepôsobia.
Ak je rozdiel hladiny meraného zvuku a hladiny hluku pozadia menší ako 3 dB, nemožno jednoznačne určiť zvuk
alebo infrazvuk, ktorý sa má na základe merania posudzovať. Obdobne to platí aj pre vibrácie.
38. Chránený priestor je vnútorné alebo vonkajšie prostredie, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane a pre
ktoré sú stanovené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií, napr. chránená miestnosť.
39. Hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí je celoročná priemerná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí určená
počas všetkých dní kalendárneho roka, charakteristická pre celkové obťažovanie hlukom a slúži na účely
strategického posudzovania hluku podľa osobitných predpisov.7)
Značka: Ldvn, Lnoc
40. Akčná hodnota je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí,7) ktorej prekročenie je dôvodom na
návrh opatrení na zníženie hluku alebo vibrácií.
41. Objektivizácia je stanovenie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny.
42. Hodnotenie je porovnanie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s prípustnou hodnotou.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
PRÍPUSTNÉ HODNOTY HLUKU VO VONKAJšOM PROSTREDÍ
A HLUKU, INFRAZVUKU A VIBRÁCIÍ VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ
1. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
1.1 Určujúcimi veličinami hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí sú ekvivalentná hladina A zvuku LAeq a pre
hluk z leteckej dopravy aj maximálna hladina A zvuku LASmax.
1.2 Posudzovaná hodnota vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc.
Pre hluk z leteckej dopravy je posudzovanou hodnotou aj maximálna hladina A zvuku.
Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, tónový hluk alebo zvlášť rušivý hluk sa ustanovuje pripočítaním korekcie
K podľa tabuľky č. 2 k ekvivalentnej hladine A zvuku.
Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. V danom časovom intervale sa uplatňuje
iba korekcia s najvyššou hodnotou.
1.3 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú uvedené v tabuľke č. 1 pre príslušné kategórie
územia, referenčné časové intervaly a zdroje hluku.
1.4 Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne,
napr. výstražná zvuková signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach
a v čase možného pobytu ľudí hodnotu 118 dB.
1.5 Ak sú pri hodnotení hluku z leteckej dopravy dostupné potrebné údaje,8)
a) posudzovaná hodnota LR,Aeq sa určuje pre kategóriu územia III ako priemerná ekvivalentná hladina A zvuku
pre sedem po sebe nasledujúcich 24-hodinových dní za predpokladu, že ani v jednom takomto dni nebudú prekročené prípustné hodnoty LAeq,p uvedené v tabuľke č. 1 viac ako o 5 dB,
b) posudzovaná hodnota LR,ASmax sa určuje ako druhá najvyššia hodnota pre noc a tretia najvyššia hodnota pre deň a večer v rovnakom časovom intervale ako hodnota LR,Aeq.
1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky
č. 1 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty hluku uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB
a pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB.
1.7 V pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí ustanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku. V uvedených časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky č. 2.
1.8 Ak hladina hluku z iných zdrojov podľa tabuľky č.1 prekračuje prípustnú hodnotu a vzniká spolupôsobením viacerých zdrojov hluku rôznych prevádzkovateľov, posudzovaná hodnota pre jednotlivých prevádzkovateľov sa určuje s pripočítaním korekcie K = +3dB pri dvoch prevádzkovateľoch alebo K = +5dB pri troch a viacerých prevádzkovateľoch.
1.9 Na základe súhlasného stanoviska orgánu na ochranu zdravia sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a pod. aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať,
a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia9) a
b) ak posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III viac ako o 5 dB.
1.10 Ak sa umiestňujú administratívne budovy alebo iné budovy s pracoviskami vyžadujúcimi tiché prostredie v kategórii územia IV podľa tabuľky č. 1, prípustná hodnota LAeq,p pred oknami určenými na vetranie pracovísk s trvalým pobytom osôb je 65 dB.
8) § 35 ods. 1 písm. e) zákona č. 126/2006 Z. z.
9) § 13 a § 17 ods. 3 zákona č. 126/2006 Z. z.
10) § 35 zákona č. 538/ 2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámky k tabuľke:
a) Okolie je
1. územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie,
2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy,
3. územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových
a pristávacích dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových
trajektórií11) s dĺžkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh letísk.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11)
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania
a pod.
Tabuľka č. 2: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí
Špecifický hluk
Referenčný
časový
interval
Ka)
na určenie
LR,Aeq
(dB)
Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk,
bežný impulzový hlukb)
deň, večer, noc +5
Vysokoimpulzový hlukb) deň, večer, noc +12
Vysokoenergetický impulzový hlukb) deň, večer, noc +15
Poznámky k tabuľke:
a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku.
b) Pri hodnotení impulzového hluku sa primerane postupuje podľa STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania.
2. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí
2.1 Hluk a infrazvuk vo vnútornom prostredí sa hodnotí, najmä ak
a) preniká do chránenej miestnosti z vnútorných zdrojov alebo
b) preniká do chránenej miestnosti z vonkajšieho prostredia a pred oknami chránenej miestnosti alebo v prípade leteckého hluku na miestach podľa § 7 ods. 3 písm. c) sú prekračované hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II.
2.2Určujúcou veličinou vo vnútornom prostredí pri hodnotení hluku z vnútorných zdrojov jemaximálna hladina A zvuku LAmax alebo ekvivalentná hladina A zvuku LAeq.
Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina A zvuku LAeq.
Pri hodnotení infrazvuku je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina G infrazvuku LGeq.
2.3 Posudzovanou hodnotou pre hluk z vnútorných zdrojov je
a) maximálna hladina A zvuku pre kategórie vnútorného priestoru A, B,
b) ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc alebo iný referenčný časový interval pre kategórie vnútorného priestoru C, D, E podľa tabuľky č. 3.
Posudzovaná hodnota pre zvlášť rušivý hluk pri hodnotení hluku z vnútorných zdrojov sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = +5dB kmaximálnej hladine A zvuku. Pre deň a večer sa korekcia uplatňuje iba vtedy, ak celkové trvanie zvlášť rušivého hluku prekračuje hodnotu 10 minút za deň alebo 5 minút za večer.
Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je posudzovanou hodnotou ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc alebo iný referenčný časový interval.
Posudzovanou hodnotou pri hodnotení infrazvuku je najnepriaznivejšia jednohodinová ekvivalentná hladina G infrazvuku pre deň, večer a noc.
2.4 Prípustné hodnoty hluku vo vnútornom prostredí sú uvedené v tabuľke č. 3 pre príslušné kategórie vnútorných priestorov, referenčné časové intervaly a zdroje hluku.
2.5 Prípustná hodnota infrazvuku LGeq,1h,p pre najnepriaznivejšiu hodinu je 90 dB.
2.6 Prípustná hodnota hluku z hudobnej produkcie v spoločenských priestoroch v miestach zdržiavania sa ľudí LAeq,4h,p pre štvorhodinový referenčný časový interval je 95 dB.
Pre deti do 15 rokov prípustná hodnota hluku pre elektronicky zosilňovanú hudbu LAeq,2h,p pre dvojhodinový reČiastka ferenčný časový interval je 85 dB.
Neprekračovanie uvedených hodnôt nie je zárukou dodržania prípustných hodnôt hluku podľa tohto nariadenia vlády v iných chránených priestoroch ovplyvňovaných touto hudobnou produkciou.
2.7 Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 3 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne, napr. výstražná zvuková signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach a v čase možného pobytu ľudí 118 dB.
2.8 V pracovných dňoch od 8.00 hod. do 19.00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vnútri budov posudzovaná hodnota ustanovuje pripočítaním korekcie K = (-15) dB k maximálnej hladine A zvuku. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti sa neuplatňuje korekcia podľa bodu 2.3.
Tabuľka č. 3: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí
Kategória vnútorného priestoru
Opis chráneného vnútorného priestoru alebo chránenej miestnosti v budovách
Referenčný časový interval
Prípustné hodnoty (dB)
Hluk z vnútorných zdrojov LAmax,p
Hluk z vonkajšieho prostredia LAeq,p
A Nemocničné izby, ubytovanie pacientov
v kúpeľoch deň večer noc 35 30 25 / 35 30 25
B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov, škôlky a jasleb)
Deň večer noc 40 40 30 a)/ 40c) 40c) 30c) L Aeq,p
C Učebne, posluchárne, čitárne, študovne, konferenčné miestnosti, súdne siene počas používania 40 40
D Miestnosti pre pre styk s verejnosťou, informačné strediská počas používania 45 45
E Priestory vyžadujúce dorozumievanie rečou, napr. školské dielne, čakárne, vestibuly počas používania
50 50
Poznámky k tabuľke:
a) Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = (–7) dB pre noc.
b) Prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania.
c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = (–5) dB.
3. Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí
3.1 Určujúcou veličinou pri hodnotení vibrácií vo vnútornomprostredí je ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií posudzovaného vo frekvenčnom rozsahu 1 – 80 Hz v súlade s STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1 Hz do 80 Hz).
V prípade veľkého súčiniteľa výkmitu otrasov (STN ISO 2041 Mechanické kmitanie a otrasy. Názvoslovie), ktorých energia je obsiahnutá v uvedenom frekvenčnom rozsahu, je určujúcou veličinou aj maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií (pre T = 1 s alebo meraná s časovou charakteristikou Slow).
3.2 Určujúce veličiny sa ustanovujú v mieste zdržovania sa ľudí a v smere osí bázicentrickej súradnicovej sústavy v súlade s STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť1: Všeobecné požiadavky, pričom hodnotenie vibrácií sa vykonáva pre smer a miesto s najvyššími hodnotami vibrácií zistenými v chránenej miestnosti. Pri porovnateľných hodnotách v rôznych osiach sa hodnotia vibrácie pre všetky osi zvlášť.
3.3 Posudzovanou hodnotou je ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií stanovená v čase výskytu vibrácií a maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií v súlade s bodom 3.1.
3.4 Prípustné hodnoty vibrácií sú uvedené v tabuľke č. 4.
3.5 Pri meraní a vyhľadávaní zdrojov vibrácií je potrebné brať do úvahy aj iné sprievodné javy (hluk, vizuálne pozorovania),
pričom je potrebné postupovať najmä v súlade s pokynmi uvedenými v STN ISO 2631-2: 2004 (príloha B).
Tabuľka č. 4: Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí
Opis chráneného vnútorného priestoru alebo miestnosti v budovách
Referenčný časový interval
Neprerušované alebo prerušované
periodické alebo ustálené náhodné vibráciea)
Otrasy a vibrácie s veľkou dynamikou vyskytujúce sa niekoľkokrát za deň aweq (m.s-2) awmax (m.s-2)a),b)
Priestory so zvýšenou ochranou, napr. nemocničné izby, ubytovanie pacientov v kúpeľoch
Čas výskytu pre deň, večer a noc
0,004 0,008
Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov
Čas výskytu pre deň večer noc 0,008 0,008 0,005 0,11 0,11 0,05
Škôlky a jasle, školy, čitárne
Čas výskytu počas používania miestnosti 0,008 0,11
Poznámky k tabuľke:
a) Zahrnuté sú aj kvázistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými otrasmi.
b) Ak je dynamický rozsahmaximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti menší ako polovica najväčšej amplitúdy, použije sa ich aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa hodnotia maximálne hodnoty.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
AKČNÉ HODNOTY HLUKOVÝCH INDIKÁTOROV VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ Ldvn A Lnoc
Akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú na účely osobitného predpisu,7) sú uvedené v tabuľke č. 5.
Tabuľka č. 5: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc
Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Zdroje hluku Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb) Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
Priemysel 55 40 50 35 Letiská 60 50 60 50 Pozemné komunikácie 60 50 55 45 Železničné dráhy 60 50 55 45
Poznámky k tabuľke:
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7.).
 

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.