Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Operačný program Kvalita životného prostredia.

  Dôležitým míľnikom pre dotácie na tepelné čerpadlá a solárne systémy termické (aj fotovoltaické) a vo všeobecnosti na obnoviteľné zdroje energie sú závislé práve na podobe v akej by mal byť schválený operačný program kvalita životného prostredia z dielne ministerstva hospodárstva slovenskej republiky.

 

  Operačný program Kvalita životného prostredia a časť ktorá sa týka tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov je najmä takzvaná Prioritná os 4 a to znamená: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.


1. Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov. (OZE)

2. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch(PODNIKY)

3. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách. (BUDOVY)
4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane
podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení.
(STRATEGIE)
5. Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na dopyte po
využiteľnom teple. (KVET)

 

  Operačný program Kvalita životného prostredia Investičné opatrenie 1.

 

  „OZE“ Špecifický cieľ: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR


  Výsledky: zníženie emisií skleníkových plynov, z výšenie podielu tepla z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe, zvýšenie podielu elektriny z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe.
Aktivity: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív,
   Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE (aj pre BSK):

•fotovoltické zariadenia (max. 10 kW),
•veterné turbíny (max. 10kW),

•slnečné tepelné kolektory,
•tepelné čerpadlá,
•kotle na biomasu


  Aktivity: Výstavba zariadení na:
•výrobu biometánu;
•využitie vodnej energie;
•využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
•využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;

•výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (s výnimkou prípadov, keď je využitie bioplynu súčasťou aktivít na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov)

 

  Cieľové skupiny:

-subjekty súkromného sektora,
-subjekty ústrednej správy,
-subjekty územnej samosprávy
-neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
-verejnosť


  Cieľové územia:
-územie menej rozvinutých regiónov SR, (dobrá správa je že podľa najnovších informácií by sa dotácia mali poskytovať aj na územiach rozvinutých regiónov teda napr. Bratislavy a okolia)
-BSK pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE

 

  Prijímatelia:
-fyzické a/alebo právnicke osoby oprávnené na podnikanie
-združenia fyzických alebo právnických osôb
-subjekty ústrednej správy
-subjekty územnej samosprávy
-neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 

  Operačný program Kvalita životného prostredia Investičné opatrenie 3. „BUDOVY“

  Implementácia: najmä komplexné projekty, ktoré budú navrhované na zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou
energie, v závislosti od výšky plánovanej úspory energie bude nastavená intenzita poskytnutej pomoci, zlepšenie energetickej hospodárnosti budov znížením výpočtovej potreby energie nad rámec minimálnych požiadaviek, reálne dosiahnuteľné (merateľné) zníženie spotreby energie voči súčasnému stavu, navrhované opatrenia a ich energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie budú musieť byť podložené energetickým auditom, vypracovaným odborne spôsobilou osobou minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe č. VI smernice 2012/27/EÚ, jednotlivé navrhované opatrenia sa majú navzájom dopĺňať s cieľom, dosiahnuť optimálne využitie potenciálu úspor energie, prioritou je zníženie spotreby energie a následne pokrytie nevyhnutnej spotreby z účinných
systémov CZT alebo prostredníctvom inštalácie zariadení na využívanie OZE priamo v budove alebo jej tesnej blízkosti, obsahom projektu bude aj návrh spôsobu overenia reálne dosiahnutých úspor
energie napr. formou účelového energetického auditu, monitorovanie dosiahnutých úspor energie
bude každoročne zabezpečené aj prostredníctvom monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý v zmysle zákona o energetickej efektívnosti prevádzkuje Slovenská inovačná a
energetická agentúra.

 

Ďalšie informácie a upresnenia prinesieme v čo najkratšom možnom čase na tejto web stránke.

 

Sledujte nás.

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.