Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Aká je maximálna dovolená hlučnosť tepelných čerpadiel a klimatizácií v rodinných domoch a bytoch aby sa nemohol sused sťažovať?

Z hľadiska praxe je dôležité meranie a hodnotenie hlučnosti vonkajších jednotiek klimatizácií a tepelných čerpadiel najmä typu vzduch-voda.

Treba si uvedomiť najprv čo je hluk, je to každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. O nepriaznivom účinku nadmerného hluku na človeka ktorý sa dlhodobo zdržuje v takomto prostredí sa netreba zvlášť zmieňovať. Preto meranie a hodnotenie hlučnosti klimatizácií a tepelných čerpadiel predstavuje dôležitú súčasť posudzovania kvality klimatizácií a tepelných čerpadiel.

 

Hlučnosť tepelných čerpadiel a klimatizácií, prípadne iných vzduchotechnických zariadení z našej ponuky udávajú výrobcovia v technických špecifikáciách podľa platných noriem.

 

Treba si však uvedomiť že hlučnosť klimatizačných a vzduchotechnických zariadení ale aj tepelných čerpadiel je uvádzaná a meraná približne vo vzdialenosti 1 meter od zariadenia. 

 

Tu sa vynárajú minimálne 2 otázky:

1. Aká je hlučnosť vo vzdialenosti väčšej od zariadenia ako je vzdialenosť počas merania?

2. Aká je hlučnosť ak sa pri sebe nachádzajú v tesnej blízkosti viaceré zariadenia?

 

Na prvú otázku je jednoduchá odpoveď: čím ďalej od zdroja hluku tým je hlučnosť nižšia. Teraz už len zistiť o koľko sa hlučnosť znižuje v závislosti od zväčšujúcej sa vzdialenosti. Na túto otázku neexistuje stručná a jasná odpoveď ak chceme poznať presné hodnoty tak ich získame buď výpočtami alebo meraniami, k presným hodnotám potrebujeme presné výpočty ktoré sú však veľmi zložité a hlavne teoretické. Preto odporúčame skôr jednoduchšie a rýchlejšie merania. 

 

V praxi v závislosti od počiatočnej normovej hlučnosti (bežne od 50 dB do 60 dB) udávanej výrobcom je hlučnosť po prvom metri nižšia o cca 5 až 10% teda o 2,5 - 3 až 5 - 6 dB, vo vonkajšom prostredí treba tiež rátať s vplyvom vetra teda prúdenia vzduchu a okolitými prvkami tvoriacimi akustickú kulisu. V uzatvorených alebo nato vhodne upravených priestoroch je možné za určitých okolností dosiahnuť aj zvýšenie hlučnosti (tzv. efekt megafónu)! Hluk sa šíri hlavne v smere prúdenia vzduchu pri klimatizáciách a tepelných čerpadlách. Keďže nám ide najmä o tieto technológie, môžme si zhrnúť doterajšie poznatky do nasledovnej vety: 5 metrov až 10 metrov od bežnej klimetizácie alebo tepelného čerpadla Vás sused nemôže obviňovať z prekročenej dovolenej hlučnosti podľa predpísov a noriem a to pre deň vo výške 50 dB, večer 50dB a v noci 45 dB meraných pri okne jeho domu alebo bytu. Ako uvádzame vyššie treba zvážiť aj ďalšie okolnosti, ale zatiaľ sa preukázalo najmä to, že susedia sa sporia nie kvôli vysokej hlučnosti ale kvôli závisti...

 

 

Na druhú otázku môžeme zodpovedať upokojujúco, pri inštalácii viacerých zariadení v tesnej vzájomnej blízkosti dochádza k zvýšeniu hlučnosti len o cca 3 až 5 dB. Ak napríklad prvé zariadenie má hlučnosť 50 dB druhé tiež, výsledná hlučnosť bude cca 53 až 55 dB. Rozhodne nie je možné ich hlučnosti sčítavať! Pri inštalácii viacerých zariadení je postup obdobný. 

Požiadavky na hlučnosť prostredia a vibrácie určuje v súčasnosti platná legislatíva ktoré základné požiadavky definuje :

1.Nariadenie vlády SR 339 / 2006 Z.z. - ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií - pre nás je to najpodstatnejší zákon a preto ho nižšie uvádzame v plnom znení.

2.Nariadenie vlády SR 115 / 2006 Z.z. - o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

3.Nariadenie vlády SR 416 / 2005 Z.z. - o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciámi

   Myšlienka posudzovania hlučnosti je založená na princípe , že pre rôzne druhy ľudskej činnosti boli stanovené v rôznom prostredí najvyššie prípustné hodnoty hlučnosti.

 

Plné znenie zákona 339 z roku 2006 - (vo vzťahu k hlučnosti klimatizácií a tepelných čerpadiel)


N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. c) zákona
č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Predmet úpravy
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na hluk, infrazvuk
a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale alebo prerušovane
vo vonkajšom prostredí alebo vnútornom
prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí alebo
činnosťou zariadení.
(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na hluk, infrazvuk
a vibrácie
a) na pracoviskách,
b) v dopravných prostriedkoch na miestach cestujúcich,
c) na plochách dopravného vybavenia územia.
§ 2
(1) Pojmy, definície a značky veličín hluku, infrazvuku
a vibrácií sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukoma vibráciami
je zabezpečená, ak posudzované hodnoty hluku,
infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné
hodnoty.
§ 3
Prípustné hodnoty hluku a infrazvuku
a miesta, na ktoré sa vzťahujú
(1) Na ochranu zdravia pred hlukom sa ustanovujú
prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí a prípustné
hodnoty hluku a infrazvuku vo vnútornom
prostredí budov pre deň, večer a noc, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 2. Deň na účely tohto nariadenia vlády trvá
od 6.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto nariadenia
vlády trvá od 18.00 do 22.00 hod. a noc na účely tohto
nariadenia vlády trvá od 22.00 do 6.00 hod.
(2) Vonkajším prostredím sa rozumie
a) priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia
z oddychových, rekreačných, liečebných alebo iných
ako pracovných dôvodov,
b) priestor pred obvodovými stenami bytových budov,
škôl, nemocníc a iných budov vyžadujúcich tiché
prostredie.
(3) Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných
hodnôt hluku a infrazvuku sa rozumie chránený
vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú
ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné
miestnosti v budovách na bývanie, v domovoch dôchodcov,
ubytovniach, izby pacientov, miestnosti s aktivitami
vyžadujúcimi tiché prostredie alebo dorozumievanie
rečou, napríklad učebne, študovne, čakárne.
(4) V ochrannom hlukovom pásme vyhlásenom podľa
osobitného predpisu1) platia vo vonkajšom prostredí
podmienky a prípustné hodnoty hluku uvedené v záväznom
stanovisku vydanom príslušným regionálnym
úradom verejného zdravotníctva.
§ 4
Prípustné hodnoty vibrácií a miesta,
na ktoré sa vzťahujú
(1) Na ochranu zdravia pred vibráciami vo vnútornom
prostredí budov sú v prílohe č. 2 uvedené prípustné
hodnoty vibrácií pre deň, večer a noc.
(2) Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní
prípustných hodnôt vibrácií sa rozumie chránený vnútorný
priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale
alebo opakovane dlhodobo a v ktorom vibrácie pôsobia
na človeka rušivo, najmä obytné miestnosti
a ubytovne, izby pacientov, učebne, domovy dôchodcov.
§ 5
Ochrana pred hlukom
(1) V rámci územného plánovania sa musí navrhnúť
rozvoj lokalít a rozmiestnenie stavieb tak, aby sa hlukom
nenarušovali doteraz zachované tiché oblasti
a aby bezprostredné okolie budov vyžadujúcich tiché
prostredie bolo chránené pred hlukom.
1) § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 (2) Pri navrhovaní stavieb, príprave stavieb, realizácii
stavieb a rekonštrukcii stavieb je potrebné ochranu
pred hlukom zabezpečiť dostupnými technickými
a inými opatreniami. Stavebné prvky, konštrukcie a zariadenia
sa volia tak, aby hluk z vnútorných zdrojov neprekračoval
prípustné hodnoty v chránených miestnostiach.
2)
(3) Pri zabezpečovaní ochrany vnútorného prostredia
budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia je potrebné
uprednostniť opatrenia z hľadiska územného plánovania
a urbanizmu a opatrenia pri zdrojoch hluku pred
opatreniami na ochranu jednotlivých budov. Pritom sa
zohľadňujú predpokladané zmeny v budúcnosti. Opatrenia
na obvodových plášťoch budov na ochranu vnútorného
prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia
sa uplatňujú vtedy, ak boli vyčerpané dostupné
možnosti urbanistického riešenia alebo možnosti obmedzenia
emisie hluku v mieste jeho vzniku.3)
(4) Pri uvedení stavby do užívania4) samusí meraním
preukázať, že nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia
vlády. Od tejto požiadavky možno ustúpiť, ak
v stavbe alebo v jej okolí nie sú zdroje hluku, ktoré
môžu negatívne ovplyvniť vonkajšie alebo vnútorné
prostredie.
(5) Údaje o hluku sú súčasťou dokumentácie stavieb
podľa osobitných predpisov.5)
§ 6
Ochrana pred vibráciami
(1) Pri navrhovaní, príprave, realizácii a rekonštrukcii
stavieb sa ochrana pred vibráciami musí zabezpečiť
dostupnými technickými a inými opatreniami obmedzujúcimi
šírenie vibrácií stavebnými konštrukciami
alebo podložím do chránených vnútorných priestorov
budov.2)
(2) Pri uvedení stavby do užívania sa v prípade výskytu
možných zdrojov vibrácií meraním preukazuje, že
nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia vlády.
§ 7
Požiadavky na meranie a hodnotenie
hluku, infrazvuku a vibrácií
(1) Nameranie hluku, infrazvuku a vibrácií je potrebné
použiť postupy, ktoré umožnia s dostatočnou presnosťou
stanoviť určujúce veličiny uvedené v prílohe
č. 2. Primeraní a hodnotení sa postupuje podľa príslušných
slovenských technických noriem.
(2) Na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií sa používajú
určené meradlá, ak to ustanovuje osobitný predpis.
6) Výber meracích prístrojov a metódy merania sa
musia určiť s ohľadom na podmienky merania, vlastnosti
meraného hluku, infrazvuku a vibrácií, expozíciu
a faktory prostredia.
(3) Meranie a hodnotenie hluku a infrazvuku samusí
vykonať v miestach, na ktoré sa vzťahujú prípustné
hodnoty podľa § 3, takto:
a) meranie hluku vo vonkajšom prostredí mimo budov
sa vykonáva vo výške 1,5 m 0,2 m nad terénom,
b) meranie hluku vo vonkajšom prostredí pred obvodovou
stenou budov sa vykonáva vo vzdialenosti 1,5 m
0,5m, vo výške 1,5m0,2mnad podlahou príslušného
podlažia,
c) meranie leteckého hluku vo vonkajšom prostredí sa
vykonáva vo výške 4 m 0,2 m nad horizontálnou
plochou, v mieste, kde je vplyv odrazu zvuku od okolitých
objektov zanedbateľný, napríklad nad strechou
najvyššej budovy,
d) meranie hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí
sa vykonáva vo výške 1,5 m 0,2 m nad podlahou
a minimálne 0,5 m od stien miestnosti. Pri meraní
v bytoch, lôžkových oddeleniach nemocníc, škôlkach
a v iných miestnostiach určených na spanie sa
meria i v blízkosti miesta hlavy pri spaní a v miestach
maxím zvukového poľa, ak sa takéto miesta nachádzajú
v priestore zdržovania sa ľudí.
(4) Meranie a hodnotenie vibrácií samusí vykonať na
miestach zdržiavania sa ľudí, na ktoré sa vzťahujú prípustné
hodnoty vibrácií podľa prílohy č. 2.
(5) Nameraná hodnota sa zväčší o hodnotu rozšírenej
neistoty merania stanovenú v súlade s metrologickou
praxou.
§ 8
Akčné hodnoty hlukových indikátorov
Na posudzovanie a kontrolu hluku vo vonkajšom
prostredí podľa osobitných predpisov7) sa ustanovujú
akčné hodnoty hlukových indikátorov uvedené v prílohe
č. 3.
2) § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
3) § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb.
5) § 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch
ochrany pred hlukom.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1) Stavby vyprojektované najneskôr šesť mesiacov
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády sa
posudzujú podľa predpisov platných pred nadobudnutím
účinnosti tohto nariadenia vlády, ak tieto stavby
budú uvedené do užívania podľa osobitných
predpisov4) najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2) Zdroje hluku okrem hluku z dopravy používané
v súlade s platnými predpismi pred nadobudnutím
účinnosti tohto nariadenia vlády musia vyhovovať požiadavkám
tohto nariadenia vlády najneskôr do 1. januára
2010.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych
spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna
2006.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
DEFINÍCIE POJMOV
1. Zvuk je akustické vlnenie schopné vyvolať u človeka vnem.
2. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
Poznámka 1: vo vonkajšom prostredí sa rozlišuje hluk najmä z nasledujúcich zdrojov:
a) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy,
b) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach,
c) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
d) hluk z iných zdrojov, t. j. hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti a hluk
z mimopracovných aktivít človeka.
Poznámka 2: vo vnútornom prostredí budov sa rozlišuje hluk najmä z nasledujúcich zdrojov:
a) hluk z vnútorných zdrojov v budove, t. j. hluk z technických zariadení budov a iných inštalácií v budove, hluk
z aktivít človeka v budove,
b) hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia, t. j. hluk z dopravy a z iných zdrojov.
3. Frekvenčné pásmo je oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou a hornou hraničnou frekvenciou
(STN EN 61260 Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre, STN EN ISO 266 Akustika. Normalizované
frekvencie).
Rozloženie zvuku do frekvenčných pásiem tvorí frekvenčné spektrum zvuku.
Poznámka: Frekvenčné pásmo charakterizuje menovitá stredná frekvencia fs.
4. Počuteľný zvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem smenovitými strednými frekvenciami
od 20 Hz do 20 kHz.
5. Infrazvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami do
16 Hz.
6. Vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, pri ktorom veličina opisujúca jej
polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto
veličiny.
7. Otras je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena veličiny opisujúcej vibrácie.
8. Vibrácie pôsobiace na celé telo sú vibrácie, ktoré sa v budovách prenášajú na stojacu, sediacu alebo ležiacu osobu
cez kontaktný povrch a predstavujú riziko pre zdravie človeka alebo pôsobia rušivo.
9. Priebežná efektívna hodnota fyzikálnej veličiny je hodnota tejto veličiny určená podľa vzťahu – chýba vzorec
10. Okamžitý akustický tlak je rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom v danom časovom okamihu ti
a v danom bode prostredia.
Značka: p(ti)
Základná jednotka: Pa (pascal)
Poznámka: Závislosť okamžitého tlaku od času udáva časová funkcia akustického tlaku p(t).
11. Akustický tlak je priebežná efektívna hodnota tlaku určená z časovej funkcie akustického tlaku p(t) v súlade s definícou
podľa bodu 9.
Značka: p, pS
Základná jednotka: Pa
12. Hladina akustického tlaku; priebežná hladina akustického tlaku je veličina určená vzťahom – chýba vzorec
13. Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je priebežná hladina akustického tlaku určená podľa
bodu 12, pričom sa použije akustický tlak z príslušného frekvenčného pásma.
Značka: Lo,fs pre hladiny v oktávových frekvenčných pásmach s menovitou strednou frekvenciou
pásma fs (napr. Lo,250 pre fs = 250 Hz)
Lt,fs pre hladiny v tretinooktávových frekvenčných pásmach s menovitou strednou frekvenciou
pásma fs (napr. Lt,250 pre fs = 250 Hz)
Základná jednotka: dB
14. Hladina A zvuku; hladina zvuku s frekvenčným vážením A je priebežná hladina akustického tlaku podľa bodu
12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A (STN IEC 61672-1: 2005 Elektroakustika. Zvukomery.
Časť 1: Technické požiadavky).
Pri použití frekvenčnej váhovej funkcie C (STN IEC 61672-1: 2005) sa písmeno A mení na písmeno C.
Značka: LA, LC (pri časovom vážení S bude LAS, LCS)
Základná jednotka: dB
Poznámka: Akustický tlak korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A(C) sa skrátene nazýva A (C) – vážený akustický
tlak.
Značka: pA, pC
15. Hladina G infrazvuku; hladina infrazvuku s frekvenčným vážením G je priebežná hladina akustického tlaku
podľa bodu 12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou G (STN ISO 7196: 2001 Akustika. Frekvenčná
váhová funkcia na meranie infrazvuku).
Značka: LG
Základná jednotka: dB
16. Ekvivalentná hladina A zvuku je veličina definovaná vzťahom – chýba vzorec
kde pA(t) je časová funkcia okamžitého akustického tlaku váženého frekvenčnou váhovou funkciou A,
T je trvanie integrácie, T = t2 – t1 v s,
p0 je referenčný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.
Obdobne je definovaná ekvivalentná hladina C zvuku a ekvivalentná hladina G infrazvuku.
Značka: LAeq, LCeq, LGeq
Základná jednotka: dB
Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr. LAeq,30min , LAeq,12h, LAeq,d.
17. Ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je veličina určená vzťahom – chýba vzorec
18. Maximálna hladina A zvuku je najvyššia hodnota hladiny A zvuku v sledovanom časovom intervale pri použití časovej
váhovej funkcie F; použitie inej časovej váhovej funkcie sa uvedie v značke, napr. LASmax.
Značka: LAmax
Základná jednotka: dB
19. Ustálený hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.
20. Premenný hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne
mení, ale nie je impulzový.
21. Prerušovaný hluk je zvuk, ktorý sa vmieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných časových
intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s, napr. prejazd motorových vozidiel, vlaku,
prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora a pod.
22. Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka, napr. výrazné rytmické alebo tónové zložky
vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a opakujúce sa zvukové impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým
rozdielom hladín.
23. Tónový hluk je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ak je tónová zložka
počuteľná a pôsobí rušivo.
Prítomnosť tónovej zložky vo frekvenčnom spektre zvuku sa preukazuje tretinooktávovou frekvenčnou analýzou
tak, že hladina akustického tlaku v niektorom pásme prevyšuje hladiny v oboch susedných pásmach viac ako
o 5 dB. V niektorých prípadoch je potrebné použiť analýzu pomocou užších frekvenčných pásiem.
24. Zvukový impulz je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku a krátkym
trvaním.
25. Impulzový hluk je rušivý alebo nepríjemný zvuk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov.
Impulzový hluk v závislosti od druhu zdroja sa primerane posudzuje podľa technickej normy
STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné
veličiny a postupy posudzovania.
26. Okamžité zrýchlenie vibrácií je hodnota časovej funkcie zrýchlenia vibrácií v danom časovom okamihu ti a na
danom mieste.
Značka: a(ti)
Základná jednotka: m.s-2
Poznámka: Závislosť okamžitého zrýchlenie vibrácií od času udáva časová funkcia okamžité zrýchlenie vibrácií
a(t).
27. Zrýchlenie vibrácií je priebežná efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená z časovej funkcie okamžitého zrýchlenia
vibrácií podľa definície v bode 9.
Značka: a, a
Základná jednotka: m.s-2
28. Vážené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou funkciou podľa druhu prenosu
a smeru pôsobenia vibrácií [STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka
kmitaniu na celé telo. Časť1: Všeobecné požiadavky, STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie
expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1Hz do 80 Hz)].
Značka: aw
Základná jednotka: m.s-2
29. Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia definovaná vzťahom
– chýba vzorec
30. Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné zrýchlenie vibrácií získané použitím frekvenčnej váhovej
funkcie podľa bodu 28 na časovú funkciu okamžitého zrýchlenia vibrácií.
Značka: aweq
Základná jednotka: m.s-2
Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr. aweq,1h.
31. Maximálne vážené zrýchlenie vibrácií je najvyššia hodnota váženého zrýchlenia vibrácií v sledovanom časovom
intervale a v danom mieste pri časovej váhovej funkcii S.
Značka: awmax
Základná jednotka: ms-2
32. Určujúca veličina je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo
vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany
verejného zdravia.
33. Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota.
Referenčný časový interval pre deň je od 6.00 do 18.00 hod. (12 hod.), pre večer od 18.00 do 22.00 hod. (4 hod.)
a pre noc od 22.00 do 6.00 hod. (8 hod.).
V odôvodnených prípadoch sa použije aj iná dĺžka referenčného časového intervalu, napr. ak je pre ňu definovaná
prípustná hodnota.
34. Posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.
Je to nameraná hodnota určujúcej veličiny zväčšená o neistotu merania alebo predpokladaná hodnota určujúcej
veličiny upravená korekciami a stanovená vzhľadom na referenčný časový interval.
Poznámka: V značke veličiny sa uvádza index R, napr. LR,Aeq,d, LR,Aeq,v, LR,Aeq,n, LR,Amax, aR,weq.
35. Prípustné hodnoty určujúcich veličín sú dohodnuté limity, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné
zabezpečenie ochrany verejného zdravia.
Poznámka: V značke veličiny sa uvádza index p, napr. LAeq,d,p , LAmax,p , aweq,p.
36. Neistota merania je interval hodnôt okolo nameranej hodnoty, ktoré možno odôvodnene priradiť k výsledku merania
(TPM 0051- 93 Stanovenie neistôt pri meraniach).
Poznámka: Rozšírená neistota merania sa pripočíta k nameranej hodnote.
37. Hluk pozadia, šum pozadia je hluk alebo iné vplyvy registrované meracími prístrojmi aj vtedy, ak zvuk, infrazvuk
alebo vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzovať, nepôsobia.
Ak je rozdiel hladiny meraného zvuku a hladiny hluku pozadia menší ako 3 dB, nemožno jednoznačne určiť zvuk
alebo infrazvuk, ktorý sa má na základe merania posudzovať. Obdobne to platí aj pre vibrácie.
38. Chránený priestor je vnútorné alebo vonkajšie prostredie, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane a pre
ktoré sú stanovené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií, napr. chránená miestnosť.
39. Hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí je celoročná priemerná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí určená
počas všetkých dní kalendárneho roka, charakteristická pre celkové obťažovanie hlukom a slúži na účely
strategického posudzovania hluku podľa osobitných predpisov.7)
Značka: Ldvn, Lnoc
40. Akčná hodnota je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí,7) ktorej prekročenie je dôvodom na
návrh opatrení na zníženie hluku alebo vibrácií.
41. Objektivizácia je stanovenie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny.
42. Hodnotenie je porovnanie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s prípustnou hodnotou.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
PRÍPUSTNÉ HODNOTY HLUKU VO VONKAJšOM PROSTREDÍ
A HLUKU, INFRAZVUKU A VIBRÁCIÍ VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ
1. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
1.1 Určujúcimi veličinami hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí sú ekvivalentná hladina A zvuku LAeq a pre
hluk z leteckej dopravy aj maximálna hladina A zvuku LASmax.
1.2 Posudzovaná hodnota vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc.
Pre hluk z leteckej dopravy je posudzovanou hodnotou aj maximálna hladina A zvuku.
Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, tónový hluk alebo zvlášť rušivý hluk sa ustanovuje pripočítaním korekcie
K podľa tabuľky č. 2 k ekvivalentnej hladine A zvuku.
Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. V danom časovom intervale sa uplatňuje
iba korekcia s najvyššou hodnotou.
1.3 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú uvedené v tabuľke č. 1 pre príslušné kategórie
územia, referenčné časové intervaly a zdroje hluku.
1.4 Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne,
napr. výstražná zvuková signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach
a v čase možného pobytu ľudí hodnotu 118 dB.
1.5 Ak sú pri hodnotení hluku z leteckej dopravy dostupné potrebné údaje,8)
a) posudzovaná hodnota LR,Aeq sa určuje pre kategóriu územia III ako priemerná ekvivalentná hladina A zvuku
pre sedem po sebe nasledujúcich 24-hodinových dní za predpokladu, že ani v jednom takomto dni nebudú prekročené prípustné hodnoty LAeq,p uvedené v tabuľke č. 1 viac ako o 5 dB,
b) posudzovaná hodnota LR,ASmax sa určuje ako druhá najvyššia hodnota pre noc a tretia najvyššia hodnota pre deň a večer v rovnakom časovom intervale ako hodnota LR,Aeq.
1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky
č. 1 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty hluku uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB
a pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB.
1.7 V pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí ustanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku. V uvedených časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky č. 2.
1.8 Ak hladina hluku z iných zdrojov podľa tabuľky č.1 prekračuje prípustnú hodnotu a vzniká spolupôsobením viacerých zdrojov hluku rôznych prevádzkovateľov, posudzovaná hodnota pre jednotlivých prevádzkovateľov sa určuje s pripočítaním korekcie K = +3dB pri dvoch prevádzkovateľoch alebo K = +5dB pri troch a viacerých prevádzkovateľoch.
1.9 Na základe súhlasného stanoviska orgánu na ochranu zdravia sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a pod. aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať,
a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia9) a
b) ak posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III viac ako o 5 dB.
1.10 Ak sa umiestňujú administratívne budovy alebo iné budovy s pracoviskami vyžadujúcimi tiché prostredie v kategórii územia IV podľa tabuľky č. 1, prípustná hodnota LAeq,p pred oknami určenými na vetranie pracovísk s trvalým pobytom osôb je 65 dB.
8) § 35 ods. 1 písm. e) zákona č. 126/2006 Z. z.
9) § 13 a § 17 ods. 3 zákona č. 126/2006 Z. z.
10) § 35 zákona č. 538/ 2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámky k tabuľke:
a) Okolie je
1. územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie,
2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy,
3. územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových
a pristávacích dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových
trajektórií11) s dĺžkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh letísk.
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11)
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania
a pod.
Tabuľka č. 2: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí
Špecifický hluk
Referenčný
časový
interval
Ka)
na určenie
LR,Aeq
(dB)
Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk,
bežný impulzový hlukb)
deň, večer, noc +5
Vysokoimpulzový hlukb) deň, večer, noc +12
Vysokoenergetický impulzový hlukb) deň, večer, noc +15
Poznámky k tabuľke:
a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku.
b) Pri hodnotení impulzového hluku sa primerane postupuje podľa STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania.
2. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí
2.1 Hluk a infrazvuk vo vnútornom prostredí sa hodnotí, najmä ak
a) preniká do chránenej miestnosti z vnútorných zdrojov alebo
b) preniká do chránenej miestnosti z vonkajšieho prostredia a pred oknami chránenej miestnosti alebo v prípade leteckého hluku na miestach podľa § 7 ods. 3 písm. c) sú prekračované hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II.
2.2Určujúcou veličinou vo vnútornom prostredí pri hodnotení hluku z vnútorných zdrojov jemaximálna hladina A zvuku LAmax alebo ekvivalentná hladina A zvuku LAeq.
Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina A zvuku LAeq.
Pri hodnotení infrazvuku je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina G infrazvuku LGeq.
2.3 Posudzovanou hodnotou pre hluk z vnútorných zdrojov je
a) maximálna hladina A zvuku pre kategórie vnútorného priestoru A, B,
b) ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc alebo iný referenčný časový interval pre kategórie vnútorného priestoru C, D, E podľa tabuľky č. 3.
Posudzovaná hodnota pre zvlášť rušivý hluk pri hodnotení hluku z vnútorných zdrojov sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = +5dB kmaximálnej hladine A zvuku. Pre deň a večer sa korekcia uplatňuje iba vtedy, ak celkové trvanie zvlášť rušivého hluku prekračuje hodnotu 10 minút za deň alebo 5 minút za večer.
Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je posudzovanou hodnotou ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc alebo iný referenčný časový interval.
Posudzovanou hodnotou pri hodnotení infrazvuku je najnepriaznivejšia jednohodinová ekvivalentná hladina G infrazvuku pre deň, večer a noc.
2.4 Prípustné hodnoty hluku vo vnútornom prostredí sú uvedené v tabuľke č. 3 pre príslušné kategórie vnútorných priestorov, referenčné časové intervaly a zdroje hluku.
2.5 Prípustná hodnota infrazvuku LGeq,1h,p pre najnepriaznivejšiu hodinu je 90 dB.
2.6 Prípustná hodnota hluku z hudobnej produkcie v spoločenských priestoroch v miestach zdržiavania sa ľudí LAeq,4h,p pre štvorhodinový referenčný časový interval je 95 dB.
Pre deti do 15 rokov prípustná hodnota hluku pre elektronicky zosilňovanú hudbu LAeq,2h,p pre dvojhodinový reČiastka ferenčný časový interval je 85 dB.
Neprekračovanie uvedených hodnôt nie je zárukou dodržania prípustných hodnôt hluku podľa tohto nariadenia vlády v iných chránených priestoroch ovplyvňovaných touto hudobnou produkciou.
2.7 Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 3 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne, napr. výstražná zvuková signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach a v čase možného pobytu ľudí 118 dB.
2.8 V pracovných dňoch od 8.00 hod. do 19.00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vnútri budov posudzovaná hodnota ustanovuje pripočítaním korekcie K = (-15) dB k maximálnej hladine A zvuku. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti sa neuplatňuje korekcia podľa bodu 2.3.
Tabuľka č. 3: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí
Kategória vnútorného priestoru
Opis chráneného vnútorného priestoru alebo chránenej miestnosti v budovách
Referenčný časový interval
Prípustné hodnoty (dB)
Hluk z vnútorných zdrojov LAmax,p
Hluk z vonkajšieho prostredia LAeq,p
A Nemocničné izby, ubytovanie pacientov
v kúpeľoch deň večer noc 35 30 25 / 35 30 25
B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov, škôlky a jasleb)
Deň večer noc 40 40 30 a)/ 40c) 40c) 30c) L Aeq,p
C Učebne, posluchárne, čitárne, študovne, konferenčné miestnosti, súdne siene počas používania 40 40
D Miestnosti pre pre styk s verejnosťou, informačné strediská počas používania 45 45
E Priestory vyžadujúce dorozumievanie rečou, napr. školské dielne, čakárne, vestibuly počas používania
50 50
Poznámky k tabuľke:
a) Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = (–7) dB pre noc.
b) Prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania.
c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = (–5) dB.
3. Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí
3.1 Určujúcou veličinou pri hodnotení vibrácií vo vnútornomprostredí je ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií posudzovaného vo frekvenčnom rozsahu 1 – 80 Hz v súlade s STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1 Hz do 80 Hz).
V prípade veľkého súčiniteľa výkmitu otrasov (STN ISO 2041 Mechanické kmitanie a otrasy. Názvoslovie), ktorých energia je obsiahnutá v uvedenom frekvenčnom rozsahu, je určujúcou veličinou aj maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií (pre T = 1 s alebo meraná s časovou charakteristikou Slow).
3.2 Určujúce veličiny sa ustanovujú v mieste zdržovania sa ľudí a v smere osí bázicentrickej súradnicovej sústavy v súlade s STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť1: Všeobecné požiadavky, pričom hodnotenie vibrácií sa vykonáva pre smer a miesto s najvyššími hodnotami vibrácií zistenými v chránenej miestnosti. Pri porovnateľných hodnotách v rôznych osiach sa hodnotia vibrácie pre všetky osi zvlášť.
3.3 Posudzovanou hodnotou je ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií stanovená v čase výskytu vibrácií a maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií v súlade s bodom 3.1.
3.4 Prípustné hodnoty vibrácií sú uvedené v tabuľke č. 4.
3.5 Pri meraní a vyhľadávaní zdrojov vibrácií je potrebné brať do úvahy aj iné sprievodné javy (hluk, vizuálne pozorovania),
pričom je potrebné postupovať najmä v súlade s pokynmi uvedenými v STN ISO 2631-2: 2004 (príloha B).
Tabuľka č. 4: Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí
Opis chráneného vnútorného priestoru alebo miestnosti v budovách
Referenčný časový interval
Neprerušované alebo prerušované
periodické alebo ustálené náhodné vibráciea)
Otrasy a vibrácie s veľkou dynamikou vyskytujúce sa niekoľkokrát za deň aweq (m.s-2) awmax (m.s-2)a),b)
Priestory so zvýšenou ochranou, napr. nemocničné izby, ubytovanie pacientov v kúpeľoch
Čas výskytu pre deň, večer a noc
0,004 0,008
Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov
Čas výskytu pre deň večer noc 0,008 0,008 0,005 0,11 0,11 0,05
Škôlky a jasle, školy, čitárne
Čas výskytu počas používania miestnosti 0,008 0,11
Poznámky k tabuľke:
a) Zahrnuté sú aj kvázistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými otrasmi.
b) Ak je dynamický rozsahmaximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti menší ako polovica najväčšej amplitúdy, použije sa ich aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa hodnotia maximálne hodnoty.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
AKČNÉ HODNOTY HLUKOVÝCH INDIKÁTOROV VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ Ldvn A Lnoc
Akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú na účely osobitného predpisu,7) sú uvedené v tabuľke č. 5.
Tabuľka č. 5: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc
Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Zdroje hluku Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb) Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
Priemysel 55 40 50 35 Letiská 60 50 60 50 Pozemné komunikácie 60 50 55 45 Železničné dráhy 60 50 55 45
Poznámky k tabuľke:
a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7.).
 

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.